ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Newsphone: Μειωμένος κατά 16% ο κύκλος εργασιών στο πρώτο τετράμηνο

18:52 - 22 Ιουν 2020 | Αναλύσεις
Πτώση του κύκλου εργασιών κατά 15,93% στο πρώτο τετράμηνο του 2020 καταγράφει η Newsphone, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με πρωταρχικό γνώμονα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου, αλλά και την διασφάλιση της παραγωγικής λειτουργίας, η Newsphone προέβη από την 01.04.2020 – 30.04.2020 στην αναστολή συμβάσεων εργασίας για το 54% περίπου του προσωπικού της.

Η Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου ανέλαβε τη διασφάλιση της ρευστότητας και την εξεύρεση των κατάλληλων χρηματοοικονομικών εργαλείων για την διατήρηση των θέσεων εργασίας, την έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και την αντιμετώπιση της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, αξιολογώντας όλες τις διαθέσιμες χρηματοοικονομικές επιλογές για τη διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας και παρακολουθεί τα μέτρα στήριξης που έχει θεσπίσει η ελληνική πολιτεία για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων (πχ. επιδότηση τόκων δανείων, παράταση καταβολής δόσεων υφιστάμενων δανείων κλπ), των οποίων θα προσπαθήσει να κάνει χρήση προκειμένου να αντιμετωπίσει προσηκόντως τις δυσμενείς συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.

Βάσει των έως σήμερα υφιστάμενων στοιχείων, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι συνεπεία της πανδημίας ο κύκλος εργασιών του, αναμένεται να παρουσιάσει μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ήδη κατά το πρώτο τετράμηνο της τρέχουσας χρήσεως παρατηρείται μείωση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό 15,93% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο της χρήσης 2019. Ωστόσο, τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα με ημερομηνία 30.04.2020 ανέρχονται σε 5,5 εκατ.,  αυξημένα κατά 51% συγκριτικά με την 31.12.2019, διαφορά που οφείλεται και στην καταβολή ποσού 2,7 εκατ. περίπου από το Ελληνικό Δημόσιο βάσει της αιτήσεων αναιρέσεως που είχαν ασκηθεί από την Εταιρεία κατά των αποφάσεων 4565/2019 & 4566/2019 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

newss

Δεδομένου ότι κατά την παρούσα στιγμή, οι ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις στη λειτουργία του Ομίλου από την εξάπλωση του κορωνοϊού εξακολουθούν να διαμορφώνονται, η διοίκηση του Ομίλου θα κρατά προσηκόντως ενημερωμένο το επενδυτικό κοινό.

ssdoskdosd

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.