ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βιοκαρπέτ: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η γενική συνέλευση

16:52 - 24 Ιουν 2020 | Αναλύσεις
Με απαρτία 84,7% η γενική συνέλευση των μετόχων της Βιοκαρπέτ ενέκρινε την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, την ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) χρήσης 2019 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης παμψηφεί τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2019 να γίνει όπως αναφέρεται στον ισολογισμό και εν προκειμένω να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2019 .

Η Γενική Συνέλευση, μεταξύ άλλων, απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για την χρήση 2019 και ενέκρινε την πολιτική αποδοχών, που περιλαμβάνει την μη καταβολή αμοιβών μελών του ΔΣ για την χρήση 2019 και την καταβολή αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας.

Αποφάσισε επίσης να αναθέσει στην Grant Thornton τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2020 για την μητρική εταιρεία και τον όμιλο, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις της μητρικής και σε ενοποιημένη βάση καθώς επίσης για τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.