ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Quest: Στις 22/7 η αποκοπή του δικαιώματος στην επιστροφή κεφαλαίου

20:18 - 17 Ιουλ 2020 | Αναλύσεις
Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (ISIN:GRS310003009) με τελική ονομαστική αξία εκάστης €1,33 και η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,15 ανά μετοχή, κατόπιν της αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση της Quest Συμμετοχών έχει ως εξής:

H «Quest Συμμετοχών Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26/06/2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 5.361.134,40 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,15 (από ευρώ 0,04 σε ευρώ 0,19) με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπερβάλλοντος του υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 5.361.134,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ευρώ 0,15 (από ευρώ 0,19 σε ευρώ 0,04) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους της, το συνολικό ποσό των ευρώ 5.361.134,40 .

Επιπλέον η ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε περαιτέρω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, του αποθεματικού υπέρ το άρτιο και τμήματος αποθεματικού φορολογημένου πλήρως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2579/98, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ευρώ 0,04 σε ευρώ 5,93 ανά μετοχή και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ευρώ 4,60 προς συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών. Κατόπιν των ανωτέρω εταιρικών πράξεων, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται πλέον σε ευρώ 47.535.391,68 και θα διαιρείται σε 35.740.896 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,33 η κάθε μία.

Την 14.07.2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2173559, η με αριθμό 74139/14.07.2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 17.07.2020, ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας ποσού ευρώ 0,15 ανά μετοχή, καθώς και για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία κεφαλαιοποίησης των λοιπών αποθεματικών ποσού ευρώ 5,89 ανά μετοχή και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού ευρώ 4,60 ανά μετοχή προς συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 21.07.2020 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 1,33 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού ευρώ 0,15 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 22.07.2020.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 27.07.2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ALPHA BANK , η οποία θα καταβάλει το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου ως εξής:

Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.

Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ. αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Alpha Τράπεζα

Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Τράπεζα, για τους υπόλοιπους επενδυτές.

Τελευταία τροποποίηση στις 20:23 - 17 Ιουλ 2020
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.