ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΙΑΣΩ: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,01€/μετοχή

20:35 - 02 Σεπ 2020 | Αναλύσεις
Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,01 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2019 ενέκρινε μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση των μετόχων του Ομίλου Ιασώ, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, εγκρίθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας για τη διανομή μερίσματος:

Η Εταιρεία ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.09.2020, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2019 συνολικού ποσού €1.221.567,54, ήτοι ποσού 0,01 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας προ παρακράτησης φόρου (το Μέρισμα ανά Μετοχή).

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40, παρ. 1, του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,0005 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,0095 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας.

Τα Διανεμητέα Ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα Διανεμητέα Ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία 2 ημέρες πριν την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date.

Δικαιούχοι του Μερίσματος ανά Μετοχή είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date).

Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 (Ημερομηνία Αποκοπής – cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα λήψης του Μερίσματος ανά Μετοχή.

Η καταβολή του Μερίσματος ανά Μετοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020, από την Τράπεζα Πειραιώς ως πληρώτρια τράπεζα, ως ακολούθως:

1. μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.,

2. μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας για όσους εκ των δικαιούχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους,

3. για όσους εκ των δικαιούχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η χρηματική καταβολή του Μερίσματος ανά Μετοχή μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από 12 Οκτωβρίου 2020 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς,

4. με κατάθεση στο Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), τον οποίο έχει δηλώσει ο δικαιούχος ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο δικαιούχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Τράπεζα Πειραιώς ως πληρώτρια τράπεζα.

Η είσπραξη του Μερίσματος ανά Μετοχή από τους δικαιούχους για τις παραπάνω υπό 2. και 3. περιπτώσεις είναι δυνατή με σχετική γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι δικαιούχοι να επικοινωνούν με τη Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας +30 210 6184177.

Διευκρινίζεται στους δικαιούχους ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942

Αναλυτικά τα υπόλοιπα θέματα της γενικής συνέλευσης:

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019- 31.12.2019), της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 105.944.158 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της χρήσης 2019 (01.01.2019-31.12.2019), όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 15.05.2020 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.groupiaso.gr) την 18.05.2020, μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019 τέθηκε υπόψη των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017. 2

3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και της διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019.

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 105.944.158 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων για τη χρήση 2019 και τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2019 συνολικού ποσού €1.221.567,54, ήτοι ποσού €0,01 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου (το Μέρισμα ανά μετοχή). Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,0005 ευρώ ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, 0,0095 ευρώ ανά μετοχή. Τα Διανεμητέα Ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα Διανεμητέα Ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρία δύο ημέρες πριν την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 105.944.158 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

H Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 105.944.158 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

H Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ήτοι με 105.944.158 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2020 την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου 3 με ΑΜ ΣΟΕΛ: 30441 και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Σπυράκη με ΑΜ ΣΟΕΛ: 34191, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρίας. Επίσης ανέθεσε στην ως άνω ελεγκτική εταιρεία την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2020 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να προβεί σε συμφωνία με την ως άνω ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της.

7. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 105.944.158 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018. Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.groupiaso.gr.

8. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019.

Yποβλήθηκε προς συζήτηση και ψηφίσθηκε ομόφωνα, ήτοι με 105.944.158 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 09.09.2019. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.groupiaso.gr. και θα παραμείνει αναρτημένη για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 105.944.158 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Το πρόγραμμα αυτό θα είναι ευθυγραμμισμένο με το αντίστοιχο πρόγραμμα της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση και ισχύει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 105.944.158 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.