ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νεώριο: Εγκρίθηκε η υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης-Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

16:19 - 11 Σεπ 2020 | Αναλύσεις
Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπαγωγή της Νεώριον στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 106 β, δ του πτωχευτικού κώδικα από τους μετόχους της εταιρείας στην έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ πραγματοποιήθηκε στην έδρα της θυγατρικής της εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» την Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή ανήλθε σε ποσοστό απαρτίας 44% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους, ανερχόμενους σε δύο (2), τους κάτωθι, ήτοι: 1) Τον Ιωάννη Στεφάνου του Γεωργίου και 2) την εταιρεία “FEYTEA HOLDING LIMITED”, εταιρεία συσταθείσα και εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία της Κύπρου, η οποία έχει την έδρα της στη διεύθυνση Καλαμάτας 3 (γραφείο 102), Πάνω Λακατάμια, 2313, Λευκωσία, Κύπρος και αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

(1) Επί του 1ου θέματος της ανακοίνωσης και επικύρωσης εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους Κοκκάλα Κων/νου του Γεωργίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι δεν υφίσταται συζήτηση επ αυτού, δεδομένου ότι δεν έχει εκλεγεί νέος μέλος προς αντικατάστασή του ως άνω αποβιώσαντος μέλους. 

(2) Επί του 2ου Θέματος της παροχής στο νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι δεν υφίσταται συζήτηση επ αυτού, δεδομένου ότι δεν έχει εκλεγεί νέος μέλος προς αντικατάσταση του αποβιώσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κοκκάλα Κων/νου του Γεωργίου.

(3) Επί του 3ου Θέματος: «Διάφορες Ανακοινώσεις», δεν δηλώθηκαν ανακοινώσεις και συνεπώς δεν υπήρξε συζήτηση του θέματός.

(4) Επί του 1ου Θέματος - Προσθήκη στην ημερήσια διάταξη αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» εξελέγησαν κατόπιν ψηφοφορίας παμψηφεί τα ακόλουθα μέλη ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

(α) Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ήρωνος αρ.6, ΑΔΤ ΑΚ 063584, ΑΦΜ 000849289 Δ.Ο.Υ ΙΖ’ Αθηνών,
(β) Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου, ναυπηγός, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη 20, ΑΔΤ ΑΖ 943190, ΑΦΜ 068747787 Δ.Ο.Υ Δ' Αθηνών,
(γ) Γεώργιος Στεφάνου του Ιωάννη , οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη 20, με ΑΔΤ X 029935, ΑΦΜ 068747787 Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών,
(δ)Στυλιανός Γιαμαλάκης του Χαραλάμπους, ναυπηγός, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Νικολάου Σκουφά 1, Αριθμός Διαβατηρίου AM 2015442, ΑΦΜ 025348740 , Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού,
(ε) Νικόλαος Δεσύπρης του Μάρκου, οικονομολόγος, κάτοικος Σύρου, Αγιοι Ανάργυροι, ΑΔΤ ΑΙ 420642, ΑΦΜ 025941283, Δ.Ο.Υ Σύρου

(5) Επί του 2ου Θέματος - Προσθήκη στην ημερήσια διάταξη περί συζήτησης, ενημέρωσης και αποφάσεις των μετόχων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις της ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τόσο σε σχέση με την οικονομικοτεχνική κατάσταση της Εταιρείας, τη διαμορφωθείσα αξία της καθώς και τις εν γένει υποχρεώσεις της Εταιρείας όσο και με θέματα που σχετίζονται με την επιβαρυμένη οικονομική κατάστασή της, καθώς και την επικείμενη εξυγίανση της θυγατρικής εταιρείας ΝΑΒΙΕ, αποφασίστηκε ομοφώνως η εξυγίανση της εταιρείας μέσω υπαγωγής της στο βέλτιστο άρθρο του Πτωχευπκού Κώδικα με άμεση εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης.

(6) Επί του 3ου Θέματος - Προσθήκη στην ημερήσια διάταξη αναφορικά με τη συζήτηση, ενημέρωση και αποφάσεις των μετόχων σχετικά με ζητήματα συναφή με τη διαδικασία υπαγωγής της ΝΑΒΙΕΕ στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 106β, δ του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και θέματα που αφορούν αναθέσεις εργασιών, αρμοδιοτήτων, παροχής εξουσιοδοτήσεων, τήρησης πρακτικών κλπ για τη διευκόλυνση της ως άνω διαδικασίας, αποφασίστηκε ομοφώνως η υπαγωγή της εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 106 περιπτ. β’ και δ’ του Πτωχευτικού Κώδικα. Επίσης, αποφασίστηκε ομόφωνα η παροχή στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Στεφάνου, ρητής εξουσιοδότησης, όπως προς διευκόλυνση της διαδικασίας εξυγίανσης υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας οποιαδήποτε πράξη χρειαστεί προκειμένου να λάβει χώρα κατ’ άρθρο 106 περιπτ. β’ και δ’ του Πτωχευτικού Κώδικα η εξυγίανση της θυγατρικής της ΝΑΒΙΕΕ.

(7) Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας και συγκεκριμένα στον κ. Ιωάννη Στεφάνου του Γεωργίου.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.