ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΤΕ: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων των κλάδων

14:36 - 09 Οκτ 2020 | Αναλύσεις
Εγκρίθηκε στις 8 Οκτωβρίου από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΤΕ, το σχέδιο σύμβασης διασπάσεων με απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου και απορρόφηση τους από θυγατρικές του Ομίλου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με τις εν λόγω αποσχίσεις κλάδων επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη διοικητική λειτουργία των κλάδων, η πιο σαφής χάραξη της εμπορικής πολιτικής, η πληρέστερη αξιοποίηση των κλάδων και η ενίσχυση της ευελιξίας και της εν γένει αποδοτικότητάς τους, η καλύτερη διαχείριση των πόρων, η ευελιξία σε μεταβαλλόμενη ζήτηση και η δυνατότητα επίτευξης επιχειρηματικών συμφωνιών σε συναφείς τομείς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

O OTΕ, σε συνέχεια της από 18-06-2020 ανακοίνωσης για την έγκριση έναρξης διαδικασίας απόσχισης συγκεκριμένων κλάδων δραστηριότητάς της, ανακοινώνει ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 08-10-2020 εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) της Εταιρείας και απορρόφησή τους από τις υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ «COSMOTE E-VALUE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CONTACT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «OTEplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ») («Επωφελούμενες Εταιρείες») αντίστοιχα, με ημερομηνία λογιστικών καταστάσεων την 30ή Ιουνίου 2020.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. («COSMOTE»), θυγατρικής της Εταιρείας κατά 100%, αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του στις 08-10-2020 την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση των αντίστοιχων κλάδων της COSMOTE και απορρόφησή τους από τις ίδιες Επωφελούμενες Εταιρείες, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης των κλάδων της ΟΤΕ Α.Ε. και της COSMOTE τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων, σύμφωνα με το Νόμο, εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, της COSMOTE και καθεμιάς των Επωφελούμενων Εταιρειών καθώς και της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία των αποσχίσεων ολοκληρώνεται και επέρχονται τα εκ του Νόμου αποτελέσματα κατά το χρόνο καταχώρησης της συμβολαιογραφικής πράξης για τη Σύμβαση Διάσπασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68, 69 παρ. 2 και 70 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν.

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κάθε αποσχιζόμενου κλάδου της OTE A.E. και της COSMOTE, όπως εμφανίζονται στις σχετικές Λογιστικές Καταστάσεις της 30.06.2020 και όπως αυτά θα διαμορφωθούν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης των αποσχίσεων, θα μεταβιβαστούν στην αντίστοιχη Επωφελούμενη Εταιρεία η οποία θα εκδώσει νέες μετοχές για κάθε κλάδο που θα απορροφήσει.

Σαν αποτέλεσμα, οι διασπώμενες εταιρείες ΟΤΕ Α.Ε. και COSMOTE θα αποκτήσουν νέες μετοχές στις Επωφελούμενες Εταιρείες έναντι των κλάδων που εισφέρουν.

Με τις εν λόγω αποσχίσεις κλάδων επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η αποτελεσματικότερη και ορθολογικότερη διοικητική λειτουργία των κλάδων, η πιο σαφής χάραξη της εμπορικής πολιτικής, η πληρέστερη αξιοποίηση των κλάδων και η ενίσχυση της ευελιξίας και της εν γένει αποδοτικότητάς τους, η καλύτερη διαχείριση των πόρων, η ευελιξία σε μεταβαλλόμενη ζήτηση και η δυνατότητα επίτευξης επιχειρηματικών συμφωνιών σε συναφείς τομείς.

Το Σχέδιο Σύμβασης Διασπάσεων καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 63 του ν. 4601/2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ώστε να τεθούν υπόψη των μετόχων ένα τουλάχιστον μήνα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα εγκρίνει την απόσχιση.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την εξέλιξη της διαδικασίας διάσπασης.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.