ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μεταβιβάστηκε στην BC Partners τo 84,6% της Forthnet

20:09 - 17 Νοε 2020 | Αναλύσεις
Στο 79,52% ανήλθε το ποσοστό της BC Partners στη Fortnet μετά την εξαγορά πακέτων μετόχων μειοψηφίας. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 84,60% καθώς προχωρά και στην μετατροπή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σε μετοχές.

Αναλυτικά σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μεταβιβάσεις έχουν ως εξής:

Η εταιρεία Forthnet A.E. ανακοίνωσε ότι την 16.11.2020 έλαβε την από 12.11.2020 γνωστοποίηση της Crystal Almond Holdings Limited σύμφωνα με την οποία η WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., άμεσος μέτοχος της Εταιρείας, με απώτερο ελέγχοντα μέτοχο την Crystal Almond Holdings Limited (μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Crystal Almond Ιntermediary Holdings και Crystal Almond S.a.rl.) προέβη στις 12.11.2020 στη μεταβίβαση λόγω πώλησης του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Εταιρεία, ήτοι 36.332.457 μετοχών με δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 14,1% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% των δικαιωμάτων ψήφου της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στην Εταιρεία και η WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης, δεν κατείχε πλέον δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

 Την 16.11.2020 έλαβε γνωστοποίηση από τη BC Partners Holdings Limited, σύμφωνα με την οποία, στις 12.11.2020, κατείχε έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών BC Partners Group Holdings Limited, BCEC Management X Limited, BC European Capital X, Summer Invest S.a.r.l., Summer Parent S.a.r.l., Summer MidCo B.V., Summer BidCo B.V., Adria TopCo B.V., Adria MidCo B.V., United Group B.V., Slovenia Broadband S.a.r.l. και Newco United Group Hellas S.a.r.l. (η τελευταία εκ των οποίων άμεσα) 146.986.861 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 56,8908% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Επιπλέον, η ίδια εταιρεία, μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών BC Partners Group Holdings Limited, BCEC Management X Limited, BC European Capital X, Summer Invest S.a.r.l., Summer Parent S.a.r.l., Summer MidCo B.V., Summer BidCo B.V., Adria TopCo B.V., Adria MidCo B.V., United Group B.V., Slovenia Broadband S.a.r.l. και Newco United Group Hellas S.a.r.l. (η τελευταία εκ των οποίων άμεσα), διατηρούσε επίσης την ίδια ημέρα (12.11.2020) χρηματοπιστωτικά μέσα (δικαίωμα προαίρεσης – call option) – δυνάμενα να ασκηθούν οποτεδήποτε στο εξής – τα οποία, εάν ασκούνταν, θα της έδιναν το δικαίωμα να αποκτήσει συνολικά 58.473.079 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,6318% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, η Newco United Group Hellas S.a.r.l. θα κατέχει συνολικά 79,5227% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 Την 16.11.2020 έλαβε την από 16.11.2020 γνωστοποίηση της BC Partners Holdings Limited, σύμφωνα με την οποία στις 13.11.2020 κατείχε έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών BC Partners Group Holdings Limited, BCEC Management X Limited, BC European Capital X, Summer Invest S.a.r.l., Summer Parent S.a.r.l., Summer MidCo B.V., Summer BidCo B.V., Adria TopCo B.V., Adria MidCo B.V., United Group B.V., Slovenia Broadband S.a.r.l. και Newco United Group Hellas S.a.r.l. (η τελευταία εκ των οποίων άμεσα) συνολικά 205.459.940 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,5227% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ενώ, την ίδια ημέρα, δεν κατείχε χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία να παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών της Εταιρείας που να έχουν ήδη εκδοθεί.

 Την 16.11.2020 έλαβε την από 16.11.2020 γνωστοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς A.E., σύμφωνα με την οποία στις 13.11.2020 η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. πώλησε και μεταβίβασε στην εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. 24.406.237 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,45% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς στην Εταιρεία και τα κατεχόμενα δικαιώματα ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς ήταν, κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης, κατώτερα του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 Την 17.11.2020 έλαβε την από 17.11.2020 γνωστοποίηση της τράπεζας Alpha Bank A.E., σύμφωνα με την οποία στις 13.11.2020 η Alpha Βank Α.Ε. διέθεσε 13.701.971 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,30% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Βank στην Εταιρεία και τα κατεχόμενα δικαιώματα ψήφου της Alpha Bank ήταν, κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης, κατώτερα του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 Την 17.11.2020 έλαβε την από 17.11.2020 γνωστοποίηση της Δημοκρατίας της Τυνησίας, σύμφωνα με την οποία η GO Plc., άμεσος μέτοχος της Εταιρείας, με απώτερο ελέγχοντα μέτοχο τη Δημοκρατία της Τυνησίας (μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Tunisia Telecom και TT ML Limited) μεταβίβασε την 12.11.2020 στην εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l., το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην Εταιρεία, ήτοι 24.887.737 μετοχές με δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 9,63% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% των δικαιωμάτων ψήφου της GO Plc. η GO Plc., κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης, δεν κατείχε πλέον δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

 Την 17.11.2020 έλαβε την από 17.11.2020 γνωστοποίηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E., σύμφωνα με την οποία στις 13.11.2020 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. μεταβίβασε στην εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. 19.616.331 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% των δικαιωμάτων ψήφου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E. στην Εταιρεία και τα κατεχόμενα δικαιώματα ψήφου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E. ήταν, κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης, κατώτερα του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η μετατροπή του ΜΟΔ

Η Forthnet ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 233.748.933 κοινές ονομαστικές μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, συνεπεία όμως ενδιάμεσων μετατροπών, με βάση και τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες έχει προβεί η Εκδότρια, οι εναπομείνασες μετατρέψιμες ομολογίες ανέρχονται πλέον σε 85.479.884 (στο εξής οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»), ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»).

Σύμφωνα με την ενημέρωση που απέστειλε στην Εκδότρια η ομολογιούχος Newco United Group Hellas S.a.r.l., κατά τη διάρκεια της τρέχουσας (19 ης) περιόδου μετατροπής, η οποία λήγει την 30.11.2020, υπέβαλε νομίμως την 16.11.2020 ανέκκλητη αίτηση μετατροπής 85.181.719 Μετατρέψιμων Ομολογιών σε μετοχές της Εκδότριας.

Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής 85.181.719 Μετατρέψιμων Ομολογιών από την ανωτέρω ομολογιούχο, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά €25.554.515,70 με την έκδοση 85.181.719 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα του ΜΟΔ, με σχετική απόφασή του θα διαπιστώσει την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και την παράδοση στη δικαιούχο τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις.

H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαπίστωσης της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεότερες ανακοινώσεις της.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών: α) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 103.064.385,90 € και θα είναι διαιρεμένο σε τ343.547.953 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ η κάθε μία, και β) σε συνέχεια της από 17.11.2020 ανακοίνωσης της Εταιρείας, η Newco United Group Hellas S.a.r.l. θα κατέχει 290.641.659 μετοχές, ήτοι συνολικά 84,60% του νέου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 20:12 - 17 Νοε 2020
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.