ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Unibios: Πτώση τζίρου και EBITDA στο 9μηνο

19:05 - 14 Δεκ 2020 | Αναλύσεις
H εταιρεία Unibios Συμμετοχών ΑΕ, σε συνέχεια επιστολής της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 18.11.2020 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, οι ενοποιημένες Πωλήσεις κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε € 1.070 χιλ. έναντι € 1.097 χιλ.  κατά το γ΄ τρίμηνο του 2019. Για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθαν σε € 3.740 χιλ. έναντι € 5.270 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2019.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε € 32 χιλ. έναντι ζημίας € (126) χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2019. Για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθαν σε €42 χιλ. έναντι  € 368 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2019.

Οι ενοποιημένες Ζημιές προ Φόρων και Τόκων (EBIT) κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε € (147) χιλ. έναντι ζημιάς € (338) χιλ. κατά το γ΄ τρίμηνο του 2019. Για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 ανήλθαν σε € (498) χιλ. έναντι € (257) χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2019.

Τα παραπάνω μεγέθη συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

kdsnvffjsidcnj

Για την χρήση του έτους 2020, παρά την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται διεθνώς, η εταιρεία εκτιμά ότι θα επιτευχθεί ο στόχος της μικρής μόνο μείωσης στον κύκλο εργασιών του Ομίλου κατά περίπου 15%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνει την αρχική εκτίμηση της διοίκησης, όπως αποτυπώθηκε στην Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2020.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση του Ομίλου. Ειδικότερα το σύνολο της δανειακής θέσης του Ομίλου κατά την 30.09.2020 διαμορφώθηκε στα € 4.262 έναντι € 4.207 κατά την 30.06.2020. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή επήλθε στην κεφαλαιακή διάρθρωση/καθαρή θέση του Ομίλου. Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος κάνει χρήση των μέτρων στήριξης που ανακοινώνει η πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και αντίστοιχα σε όσες χώρες δραστηριοποιείται διεθνώς.

Η διοίκηση, κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, εργάζεται σε καθημερινή βάση α) για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών, β) για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου και γ) για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής προοπτικής του Ομίλου.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.