ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Reds: Έκτακτη ΓΣ στις 5/3 για εκλογή νέου ΔΣ

18:03 - 09 Φεβ 2021 | Αναλύσεις
Στην εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να προχωρήσει η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Reds που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 05η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020, όπως παρατάθηκε δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 4573/2020, το 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Κατόπιν της από 01/02/2021 αίτησης, η οποία επιδόθηκε στην Εταιρεία την 02/02/2021, της μετόχου Εταιρείας "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.", κατόχου κατά το χρόνο εκείνο 31.851.274 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστού 55,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας τίθενται ως θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

2) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών),

3) Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (α. 44 Ν. 4449/2017), και

4) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (α. 44 Ν. 4449/2017).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση την 15η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19. 

Τελευταία τροποποίηση στις 18:08 - 09 Φεβ 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.