ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Forthnet: Αύξηση ονομαστικής αξίας ομολογιακού έως τα €43 εκατ.

19:26 - 01 Μαρ 2021 | Αναλύσεις
Forthnet: Αύξηση ονομαστικής αξίας ομολογιακού έως τα €43 εκατ.
Η Forthnet, η Forthnet Media Α.Ε. και η NewCo United Group Hellas S.A.R.L., μέτοχος της εταιρείας, υπό τις ιδιότητες του Οφειλέτη, Εγγυητή και Ομολογιούχου, αντίστοιχα, προχώρησαν στην κατάρτιση συναλλαγής, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Ειδικότερα, προχώρησαν στην αύξηση της συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) του από 13.11.2020 Ομολογιακού Δανείου κατά το ποσό των €16.000.000 – "Πρόσθετο Ποσό", υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί τροποποιούνται με τη Σύμβαση Τροποποίησης, αυξάνοντας έτσι τη συνολική ονομαστική αξία (κεφάλαιο) του Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των €43.000.000.

Αναλυτικά, η εταιρεία αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια της από 19.01.2021 ανακοίνωσής της, η Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (FORTHNET Α.Ε. – η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 26.02.2021 – και αφού προηγουμένως κατέστησαν οριστικά έγκυρες υπό την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 Ν. 4548/2018 οι άδειες κατάρτισης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος που χορηγήθηκαν από τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και της θυγατρικής αυτής "FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (αρ. ΓΕΜΗ 124012301000), με διακριτικό τίτλο "Forthnet Media Α.Ε." (εφεξής " Forthnet Media A.E.) – η Εταιρεία, η Forthnet Media Α.Ε. και η NewCo United Group Hellas S.A.R.L., μέτοχος της Εταιρείας, υπό τις ιδιότητες του Οφειλέτη, Εγγυητή και Ομολογιούχου, αντίστοιχα, προχώρησαν στην κατάρτιση συναλλαγής, και ειδικότερα, στην αύξηση της συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) του από 13.11.2020 Ομολογιακού Δανείου κατά το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων ευρώ (16.000.000 €) – "Πρόσθετο Ποσό", υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ομολογιακού Δανείου, όπως αυτοί τροποποιούνται με τη Σύμβαση Τροποποίησης (η "Τροποποίηση"), αυξάνοντας έτσι τη συνολική ονομαστική αξία (κεφάλαιο) του Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (43.000.000 €).

Όπως αναφέρεται και στην από 19.01.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, η εν λόγω συναλλαγή αξιολογήθηκε ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, δυνάμει της από 23.12.2020 Έκθεσης της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία Ντιλόϊτ (Deloitte) Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με θέμα "Αξιολόγηση της τροποποίησης της σύμβασης Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με βάση τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018" (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.nova.gr/el/company/ependutikes-sxeseis/etairikes-anakoinoseis ).

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) και την παράγραφο 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.