ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Premia: Στα €27,6 εκατ. τα ενοποιημένα κέρδη το 2020

11:02 - 09 Μαρ 2021 | Αναλύσεις
Στα 27,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη της Premia Properties το 2020, με τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων να παραμένουν αμετάβλητα στα 1,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) με την ένταξη 2 ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ΝΟΕ Α.Ε. Η συνολική αξία τους στις 31.12.2020 διαμορφώθηκε σε 65,9 εκατ. ευρώ έναντι 31,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019 ενώ είναι σε εξέλιξη η απόκτηση ενός ακόμη ακινήτου logistics από την ΝΟΕ Α.Ε. έναντι 5,0 εκατ. ευρώ. Επίσης, τον Ιανουάριο 2021, ολοκληρώθηκε η αγορά εμπορικού ακινήτου τύπου big-box (supermarket) έναντι 2,5 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων στον τομέα των κτιρίων κοινωνικού χαρακτήρα (εκπαίδευση) με την απόκτηση της εταιρίας JPA AΕΕΣ η οποία έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 10 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ». Η συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος) ανήλθε κατά την 31.12.2020 σε 40,4 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η αύξηση της ενοποιημένης καθαρής θέσης του ομίλου ανήλθε σε 38,2 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής καθαρής θέσης 19,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019. Στις 9.7.2020 ολοκληρώθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η οποία καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση 10 εκατ. ευρώ. Επίσης, η γενική συνέλευση στις 20.11.2020 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά ιδανικών μεριδίων επί δύο ακινήτων της ΝΟΕ Α.Ε καθώς και μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας JPA ΑΕΕΣ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά 20 εκατ. ευρώ. Στις 3.3.2021 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο και η εισαγωγή 18.204.903 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ παραμένοντας αμετάβλητα σε σχέση με το 2019, καθώς τα σχετικά έσοδα από τα δύο νέα ακίνητα logistics δεν ενσωματώνονται στη χρήση του 2020.

Οι επιδόσεις του 2020

Αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις του 2020 σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής ανήλθαν σε 27,6 εκατ. ευρώ έναντι 46,2 εκατ. ευρώ για το 2019.

Στα αποτελέσματα του 2020 έχει ενσωματωθεί και η επίδραση της υλοποίησης της Συμφωνίας Εξυγίανσης με κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους 25,6 εκατ. ευρώ.

Το αντίστοιχο ποσό κερδών από διακοπείσες δραστηριότητες για το 2019 ανήλθε σε 4,4 εκατ. ευρώ ενώ στα αποτελέσματα του 2019 περιλαμβάνονται επίσης κέρδη από διαγραφή υποχρεώσεων της απόφασης εξυγίανσης ύψους 46,9 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,2 εκατ. ευρώ το 2019, μη λαμβανομένων υπόψη για το 2019 των κερδών από διαγραφή υποχρεώσεων της απόφασης εξυγίανσης.

Προοπτικές για το 2021

Κατόπιν της υλοποίησης της Συμφωνίας Εξυγίανσης εντός του α’ εξαμήνου 2020 και της ενίσχυσης της εταιρείας με την είσοδο του ομίλου Sterner Stenhus στο μετοχικό της κεφάλαιο τον Ιούλιο 2020, έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την υγιή και δυναμική ανάπτυξη της. Η εταιρεία, σύμφωνα με τη διοίκησή της, έχει ενισχύσει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της με νέες επενδύσεις στους κλάδους των logistics, των κτιρίων κοινωνικού χαρακτήρα (εκπαίδευση) καθώς και εμπορικών ακινήτων τύπου big-box (σούπερ μάρκετ).

Ο κλάδος των ακινήτων επηρεάζεται σημαντικά από τις τρέχουσες μακροοικονομικές εξελίξεις, και ιδίως της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19). Το γενικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς τα δεδομένα για την ένταση και την διάρκεια της πανδημίας μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις ιδιαιτέρως δυσχερείς. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η επίδραση της πανδημίας διαφοροποιείται ανά κλάδο ακινήτων, δηλαδή είναι διαφορετικής έντασης για τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και των σχολικών κτιρίων, στον οποίο δραστηριοποιείται η Premia, σε σχέση με άλλους κλάδους όπως για παράδειγμα ο τουρισμός ή το λιανεμπόριο.

Καθώς η διαχείριση της πανδημίας θα καθίσταται αποτελεσματικότερη, αναμένεται από το 2021 η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην εγχώρια αγορά ακινήτων. Η εταιρεία συνεχίζει, όπως αναφέρει, απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου και στο πλαίσιο αυτό η διοίκησή της προτίθεται να επιδιώξει στο προσεχές μέλλον νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ή/και εισφορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων από υφιστάμενους μετόχους ή/και τρίτους επενδυτές.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.