ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Forthnet: Η Newco ζητά την εξαγορά και των υπόλοιπων μετοχών

19:31 - 10 Μαρ 2021 | Αναλύσεις
Έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέβαλε στις 9 Μαρτίου η Newco United Group για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Forthnet, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο αίτημα του Προτείνοντος, μετά την ολοκλήρωση της από 03.03.2021 εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερθεισών μετοχών στο πλαίσιο της από 10.12.2020 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει ο Προτείνων (η "Δημόσια Πρόταση"), ο Προτείνων κατείχε συνολικά 332.668.582 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,83% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και έως την 08.03.2021 ο Προτείνων απέκτησε 260.147 επιπλέον μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,075% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συνεπεία ασκήσεως του δικαιώματος εξόδου (Sell-Out Right).

Κατόπιν των ανωτέρω, η United με το έγγραφο αίτημά του προς την Ε.Κ. αιτείται την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 10.619.224 μετοχών, προσφέροντας τίμημα ίσο με το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 0,30 Ευρώ ανά Μετοχή.

Επισημαίνεται ότι από το καταβλητέο ποσό θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών (ύψους 0,20% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης) και τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά μετοχών.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.