ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Newsphone: Νέα προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς από την Ancostar

18:18 - 12 Μαϊ 2021 | Αναλύσεις
Στην υποβολή νέας προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Newsphone προχώρησε η Ancostar.

Το αντάλλαγμα που προσφέρει η εταιρεία στους κατόχους μετοχών αντιστοιχεί σε 0,50 ευρώ ανά μετοχή, έναντι μέσης χρηματιστηριακής τιμής τους τελευταίους έξι μήνες στα 0,4906 ευρώ. 

Ειδικότερα:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» (στο εξής ο «Προτείνων») ανακοινώνει την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), σύμφωνα με το Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα (στο εξής ο «Νόμος»), προς όλους τους κατόχους (στο εξής οι «Μέτοχοι») κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών (στο εξής οι «Μετοχές») της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ», (στο εξής η «υπό εξαγορά Εταιρεία» ή η «Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών τους. Δυνάμει της από 19.06.2020 Συμφωνίας Μετόχων (όπως ορίζεται κατωτέρω), οι κ.κ. Γεώργιος Θεοδόσης – Μαλιούρης του Αναστασίου (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) και Ευστράτιος Απέργης του ΝικολάουΦιλίππου (Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας) (εφεξής οι «Βασικοί Μέτοχοι»), υπερέβησαν το όριο του 33,33% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, και υποβλήθηκε από τον Προτείνοντα (που ελέγχεται από τους Βασικούς Μετόχους) την 24.06.2020 υποχρεωτική δημόσια πρόταση η οποία ολοκληρώθηκε την 18.11.2020.

Με την λήξη αυτής, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (όπως ορίζονται κατωτέρω) κατείχαν άμεσα και έμμεσα 24.641.256 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 88,48% του τότε συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν, ο Προτείνων κατά την 13.01.2021 και 14.01.2021 απέκτησε χρηματιστηριακά 154.531 Μετοχές της Εταιρείας συνολικά. Επιπλέον, σημειώνεται ότι την 28.04.2021, έλαβε χώρα η διαγραφή των 97.901 ιδίων μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), οι οποίες ακυρώθηκαν δυνάμει της από 13.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης (όπως ορίζεται κατωτέρω), κατέχουν άμεσα και έμμεσα 24.795.787 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 89,35% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της παρούσας προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης την 12.05.2021 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλοντας τους ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), καθώς και την έκθεση αποτίμησης των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 6 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας που ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα (όπως ορίζονται κατωτέρω) δεν κατέχουν κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

 1. ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS SA» η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές 2 Τμήμα Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 123788460000, έχει έδρα στον δήμο Καλλιθέας Αττικής, Λεωφόρος Θησέως, αριθμός 280, 176 75, και δραστηριοποιείται στον τομέα της τηλεηχοπληροφόρησης και των μεγάλων εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων.

 1. ΠΡOΤΕΙΝΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΚΟΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το αντικείμενο δραστηριότητας του Προτείνοντος είναι η συμμετοχή σε έτερα νομικά πρόσωπα και το μετοχικό του κεφάλαιο ανήκει μέσω της ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED εξολοκλήρου στους Βασικούς Μετόχους. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, βάσει του άρθρου 2 (ε) του Νόμου είναι: (i) οι Βασικοί Μέτοχοι ως πρόσωπα που έχουν τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τους Βασικούς Μετόχους και κατέχουν μετοχές της Εταιρείας, ήτοι η PULCLAIR COMPANY LTD η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλλιούρη, η PANFORCE LIMITED, η οποία ελέγχεται και ανήκει κατά 100% στον Ευστράτιο Απέργη και η ANCOSTAR HOLDINGS LIMITED, 100% μητρική εταιρεία του Προτείνοντα, η οποία ελέγχεται από κοινού και ανήκει στους Βασικούς Μετόχους (κατά 52,75% στον Γεώργιο Θεοδόση – Μαλιούρη, 20,15% στην Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και 27,10% στον Ευστράτιο Απέργη) και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τους Βασικούς Μετόχους και δεν κατέχουν μετοχές ή δεν ανήκουν στον όμιλο της Εταιρείας, και είναι τα εξής:

 1. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
 2. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
 3. ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
 4. ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
 5. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ V ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
 6. ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΓΚΡΟΥΠ (κοινοπραξία των υπό 1, 2,3 4 και 5 ναυτικών εταιρειών),
 7. LEVANTE PROPERTIES IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
 8. Ε. Απέργης – Μ.Ε. Δημητροκάλλη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,
 9. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και
 10. Ramani Company Limited (από κοινού τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα» ή τα «Συντονισμένα Πρόσωπα»).

Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

 1. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡOΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς, ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αμερικής 4, Τ.Κ. 10564), και φέρει αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000, ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (στο εξής ο «Σύμβουλος»). Ο Σύμβουλος είναι πιστωτικό ίδρυμα δικαιούμενο να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του Παραρτήματος I,του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018 (ως ισχύει).

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡOΤΕΙΝΟΝΤΑ

Κατά την ημερομηνία της παρούσης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 8.325.029,70 και διαιρείται σε 27.750.099 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην κατηγορία της «Κύριας Αγοράς» του Χ.A. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν άμεσα και έμμεσα 24.795.787 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 89,35% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠOΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ήτοι κατ’ ανώτατο αριθμό 2.954.312 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 10,65% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»).

 1. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡOΤΕΙΝΩΝ

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 2.954.312 Μετοχές.

 1. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, πρόσθετες Μετοχές, πέρα εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή όχι μεγαλύτερη από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οι Βασικοί Μέτοχοι υπέγραψαν την από 19.06.2020 συμφωνία μετόχων (η «Συμφωνία Μετόχων») με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, ώστε να επιδιώξουν τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας και τη μετέπειτα διαγραφή της από το Χ.Α. Πέραν της Συμφωνίας Μετόχων, δεν υπάρχουν άλλες ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή/και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες ο Προτείνων ή τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, έχουν συνάψει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου. Η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας από τους Βασικούς Μετόχους.

Ειδικότερα, η Συμφωνία Μετόχων προβλέπει ότι για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και του Προτείνοντα θα πρέπει να συναινεί το σύνολο των μελών που προτείνεται/υποδεικνύεται από όλους τους Βασικούς Μετόχους ενώ για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και του Προτείνοντα δε θα πρέπει να αντιλέγει κανείς εκ των Βασικών Μετόχων. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων, οι Βασικοί Μέτοχοι αναλαμβάνουν να ψηφίζουν με το σύνολο των μετοχών που εκάστοτε κατέχουν (ή ελέγχουν με έμμεσο τρόπο) κατά τρόπο ώστε να υλοποιούνται οι δεσμεύσεις της Συμφωνίας Μετόχων. Η Δημόσια Πρόταση είναι προαιρετική. Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

 1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»), ανέρχεται σε €0,50 (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

Σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

 1. Η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών («MXTM») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11 Μαΐου 2021, ανέρχεται σε €0,4906. 4 2. Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, με μέγιστη τιμή που ανέρχεται σε €0,47 ανά μετοχή.
 2. Ο Προτείνων όρισε την εταιρεία με την επωνυμία «Q.A.S Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», ως ανεξάρτητο αποτιμητή (στο εξής ο «Αποτιμητής») για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αποτίμησης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, για τον προσδιορισμό του δίκαιου και εύλογου ανταλλάγματος (στο εξής η «Έκθεση Αποτίμησης»), δεδομένου ότι, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις:
 3. i) του άρθρου 9 παράγραφος 6 περίπτωση (β) του Νόμου, καθώς επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε λιγότερες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς, και συγκεκριμένα σε 70 ημέρες εκ των 119 ημερών λειτουργίας, και οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 4,04% του συνόλου αυτών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, και ii) του άρθρου 9, παράγραφος 6, περίπτωση (γ) του Νόμου, καθώς το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται με τα κριτήρια της παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου, ήτοι €0,4906 ανά Μετοχή, υπολείπεται του ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά Μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, ήτοι €0,614 ανά Μετοχή.

Η τιμή που προέκυψε από την παραπάνω αποτίμηση ανέρχεται σε €0,49 ανά Μετοχή.

Η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου. Συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 6 και 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι εγνωσμένου κύρους και β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, κατά δήλωση του Αποτιμητή, του Προτείνοντος, και της Εταιρείας, ο Αποτιμητής είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα, ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Πέραν του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, ο Προτείνων θα αναλάβει για λογαριασμό των Μετόχων που θα αποδεχτούν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι») τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζομένων Προσφερόμενων Μετοχών (στο εξής οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές:

(i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Νόμου, η Τράπεζα Πειραιώς έχει βεβαιώσει, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος και των ανωτέρω, καταβλητέων από τον ίδιο, δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ωστόσο, η Τράπεζα Πειραιώς δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, κατά την έννοια των 5 άρθρων 847 επ. του ελληνικού Αστικού Κώδικα, για την εκτέλεση των χρηματικών ή άλλων λοιπών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

10.ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε αιρέσεις.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.