ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

MIG: Σε επαναληπτική Γ.Σ. η απόφαση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

20:03 - 02 Ιουν 2021 | Αναλύσεις
Πραγματοποιήθηκε σήμερα (2/6) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Marfin Investment Group, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 31 μετόχων που εκπροσωπούσαν 336.118.734 μετοχές, ήτοι ποσοστό 35,78% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις, επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με εξαίρεση το θέμα για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς δεν συγκεντρώθηκε η κατά το νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενη αυξημένη απαρτία.

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος αυτού. 

Ειδικότερα:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.  Αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της χρήσης που έληξε την 31.12.2020, και αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2020.  Αποφασίσθηκε η έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 3o: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2020. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021. O υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127.

Θέμα 5ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020. Παρουσιάσθηκε στους μετόχους η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.

Θέμα 6ο: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2020. Υπεβλήθη προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, και διεξήχθη συμβουλευτική ψηφοφορία σύμφωνα με το νόμο.

Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018. Αποφασίσθηκε η έγκριση α) των συνολικών μικτών αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 4.9.2020 έως την σημερινή Γενική Συνέλευση και β) συνολικών μικτών αμοιβών οι οποίες θα προκαταβληθούν σε Μέλη του Δ.Σ. από τη σημερινή Γενική Συνέλευση έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει εντός του 2022 και δεν θα υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό των €460.000,00 ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 8ο: Ανακοίνωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση κενωθείσας θέσης. Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση η εκλογή του κ. Christophe Vivien, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σε πλήρωση κενωθείσας θέσης, σύμφωνα με την από 13.4.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Θέμα 9ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων ματαιώθηκε λόγω μη συγκεντρώσεως της κατά το νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας, ως ανωτέρω.

Θέμα 10ο: Λοιπές ανακοινώσεις. Παρουσιάσθηκε στη Γενική Συνέλευση η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και επί της οποίας δεν εκφράσθηκαν σχόλια ή αντιρρήσεις.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.