ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Intrakat: «Πράσινο» φως στο σχέδιο απορρόφησης της Γαία Άνεμος

17:12 - 11 Ιουν 2021 | Αναλύσεις
Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με τη Γαία Άνεμος, μέσω απορρόφησης, ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Intrakat, κατά τη συνεδρίασή του στις 11.06.2021.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων, σύμφωνα με το Νόμο, εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας καθώς και της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφώμενης προς τις μετοχές τις οποίες οι μέτοχοί της θα λάβουν από την απορροφώσα, λόγω της συγχώνευσης, συμφωνήθηκε ως εξής: για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της απορροφώμενης εταιρείας (ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη) ο κύριος αυτής θα λάβει 2.417 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας εταιρείας (ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη), επί του μετοχικού κεφαλαίου της, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

Παράλληλα, για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική μετοχή της απορροφώσας εταιρείας (ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη) ο κύριος αυτής θα εξακολουθήσει μετά τη Συγχώνευση να έχει (1) μία κοινή ονομαστική μετοχή της απορροφώσας εταιρείας (ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστη). 

Δεν προβλέπεται η καταβολή χρηματικού ποσού στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4601/2019. 

Η ως άνω σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Απορροφώμενης προς τις μετοχές της Απορροφώσας κρίθηκε από την εταιρεία "PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές" ως εύλογη, δίκαιη και λογική, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Έκθεσή της. 

Η αποτίμηση της εισφερόμενης Καθαρής Θέσης της Απορροφώμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως εκτιμήθηκε από την "PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές", ανέρχεται 24.700.000,00 ευρώ. Κατόπιν της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας θα αυξηθεί ονομαστικά κατά το ποσό των 4.350.600,00 ευρώ, με την έκδοση 14.502.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους της απορροφώμενης. 

Το ποσό των 20.349.400,00 ευρώ που συνίσταται στην διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας όπως εκτιμήθηκε από την "PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού "Διαφορά υπέρ το άρτιο". 

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας μετά τη συγχώνευση θα ανέλθει σε 14.408.061,30 ευρώ, διαιρούμενο σε 48.026.871 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας που θα εγκρίνει τη συγχώνευση θα αποφασίσει και την τροποποίηση του καταστατικού της απορροφώσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Intrakat επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της παρούσας Συγχώνευσης δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έμμεσης εισαγωγής που προβλέπει η παράγραφος 3.1.7.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Τα ανωτέρω και η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελούν υπό την αίρεση της λήψης των εγκρίσεων που απαιτούνται, κατά νόμο, από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων εκάστης εκ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και τις αρμόδιες αρχές. 

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την Intrakat επί της διαδικασίας συγχώνευσης.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.