ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στην Intrakat οι μετοχές της Intrapower έναντι 810.000 ευρώ

17:55 - 25 Ιουν 2021 | Αναλύσεις
Την πώληση από την Ιntracom στην Intrakat του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Intrapower, που δραστηριοποιείται στα ενεργειακά έργα, ανακοίνωσε η εισηγμένη. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε στα 810.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης "η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη με βάση την από 23.04.2021 Έκθεση αξιολόγησης του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Αντωνίου Προκοπίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511) της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας "PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές" επί του δικαίου και ευλόγου της συναλλαγής εξαγοράς της INTRAPOWER (διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.intrakat.gr), η οποία (Έκθεση) έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας".

Για την παροχή της εν λόγω ειδικής άδειας τηρήθηκαν οι κατ΄ άρθρο 101 Ν. 4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας (σχετ. οι υπ΄ αριθμ. πρωτ. 58468/27.05.21 και 67406/17.06.2021 Ανακοινώσεις της Γεν. Γραμ. Εμπορίου), η δε κατ΄ άρθρο 100 παρ. προβλεπόμενη 10ήμερη προθεσμία παρήλθε άπρακτη.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.