ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μαθιός Πυρίμαχα: Από 30/8 με νέα ονομαστική αξία στο Χ.Α.

18:46 - 26 Αυγ 2021 | Αναλύσεις
Από 30/08/2021 οι μετοχές της εταιρείας Μαθιός Πυρίμαχα θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο με τη νέα ονομαστική αξία των 0,50 ευρώ έκαστη, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Υπενθυμίζεται ότι η τακτική Γενική Συνέλευση της εισηγμένης αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.865.680,30 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής της εταιρείας από 0,69 ευρώ σε 0,50 ευρώ, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 4.909.685 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.819.370 (κοινές ονομαστικές) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ.

Το υπουργείο Ανάπτυξης με την ΑΔΑ: ΨΝ8Τ46ΜΤΛΡΕΨ9 Αριθ. Πρωτ.: 83077 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 26/08/2021 ενημερώθηκε για την  μείωση, της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 30/08/2021 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.