ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΓΕΚΕ: Νέο αίτημα για squeeze out από τη Δωροθέα Κεφάλα

18:24 - 16 Σεπ 2021 | Αναλύσεις
Νέο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της ΓΕΚΕ, που δεν κατέχει, υπέβαλε η κα. Δωροθέα Κεφάλα. Το ποσοστό που δεν έχει στην κατοχή της η οικογένεια Κεφάλα είναι 2,25% και σε περίπτωση που το αποκτήσει, το επόμενο βήμα θα είναι η αίτηση για διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, η υποβολή αιτήματος για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς γίνεται σύμφωνα με σχετική ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 1.5.2 του από 19/07/2021 Πληροφοριακού Δελτίου.

Ειδικότερα ο Προτείνων αιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 και της Απόφασης υπ' αρ. 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την εξαγορά των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την από 10.06.2021 Δημόσια Πρόταση, ήτοι κατά την 09/09/2021 189.315 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 2,25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επιπλέον, κατ' αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους μετόχους προσφερόμενο αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

  1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερεθεισών Μετοχών, ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.), με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε Αποδεχθέντα Μέτοχο ανά Λογαριασμό Αξιογράφων και
  2. Ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής.
Τελευταία τροποποίηση στις 18:52 - 16 Σεπ 2021
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.