ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

As Company: Αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο

18:18 - 23 Σεπ 2021 | Αναλύσεις
Πτώση τζίρου, αλλά αύξηση κερδών, κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2021 η As Company.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η συνέχιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες του Α’ εξαμήνου 2021 είχε ως αποτέλεσμα στη πτώση του κύκλου εργασιών του Ομίλου κατά -6,90% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκε στα €7,447 εκατομμύρια.

Τα προϊόντα της Εταιρίας μας διατέθηκαν σε περιορισμένα κανάλια διανομής ενώ η Εταιρία, χωρίς να διακόψει τη λειτουργία της, συνέχισε να τιμολογεί πελάτες που δεν ανέστειλαν την λειτουργία τους, ανταποκρινόμενη σε ζήτηση σαφώς χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,172 εκατομμύρια, έναντι €0,425 εκατομμύρια στην αντίστοιχη περίοδο του 2020 σημειώνοντας αύξηση 175,72%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €0,954 εκατ. έναντι €0,352 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 170,59%.

ascompanyhjdjfs

Η επίδραση της μείωσης των πωλήσεων στη συνολική κερδοφορία, αντισταθμίσθηκε από την αύξηση του συντελεστή μικτού κέρδους, την αύξηση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης, την περιστολή των λειτουργικών δαπανών και το κέρδος από την διαχείριση των χρεογράφων του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι οι θυγατρικές του ομίλου παρουσίασαν συνολικά βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, τόσο ως προς τον συνολικό κύκλο εργασιών, όσο και ως προς τη συνολική κερδοφορία. Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του ομίλου ανήλθε σε €17,431 εκατ.

Στις 3.8.2021 η εταιρία προέβη σε καταβολή μερίσματος μικτού ποσού 8,37 λεπτών ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.6.2021.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.