ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΛΒΕ: Ισχυρή άνοδος κατά 43,24% στα καθαρά κέρδη α’ εξαμήνου

14:38 - 01 Οκτ 2021 | Αναλύσεις
Αυξημένη κερδοφορία επί μειωμένων πωλήσεων κατέγραψε το α' εξάμηνο του 2021 ο όμιλος ΕΛΒΕ.

Ειδικότερα, η εισηγμένη το πρώτο εξάμηνο του 2021 παρουσίασε:

- πτώση σε πωλήσεις κατά 9,81%, οι οποίες μειώθηκαν σε 13,9 εκατ. ευρώ

- μείωση μικτών κερδών κατά 8,80%

- σημαντική αύξηση προ φόρων κερδών 34%

- ισχυρή άνοδος κατά 43,24% των μετά φόρων κερδών

Η Μητρική Εταιρεία το πρώτο εξάμηνο του 2021 παρουσίασε:

- αύξηση κατά 4,41% στον κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 6,4 εκατ. ευρώ

- αύξηση μικτών κερδών κατά 6,45%

- σημαντική αύξηση κατά 26,91% στα κέρδη προ φόρων

- άνοδος κατά 34,82% στα κέρδη μετά φόρων

Τα βασικότερα οικονομικά αποτελέσματα για τον Όμιλο και την Εταιρεία παρουσιάζονται ακολούθως:

sifngduhyrtgf

Τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν από τη μείωση του κύκλου εργασιών των θυγατρικών εταιρειών του. Η πτώση τζίρου οφείλεται στην αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής, λόγω της πανδημίας.

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία λόγω της φύσης του αντικειμένου της, η οποία είναι η προμήθεια στολών εργασίας και Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διατήρησαν την ισχυρή χρηματοοικονομική τους θέση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σε 3,4 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του πρώτου εξαμήνου του 2021 του Ομίλου είναι 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ της Εταιρείας είναι 1,6 εκατ. ευρώ.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.