ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πλαστικά Θράκης: Την 1η Δεκεμβρίου η αποκοπή του προσωρινού μερίσματος

10:50 - 18 Οκτ 2021 | Αναλύσεις
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "THRACE PLASTICS CO. S.A." (εφεξής "Εταιρεία"), ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 24ης Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021 με βάση τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021.

Το προσωρινό μέρισμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.750 χιλ. Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι σε  0,1086 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), συνεπώς το καθαρό  καταβαλλόμενο ποσό του προσωρινού μερίσματος θα ανέλθει σε 0,10316 Ευρώ ανά μετοχή,  προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά  την ημερομηνία αποκοπής. 

Κατόπιν τούτου και μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου  01.01.2021-30.06.2021 και ιδίως την από 6.10.2021 καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής  ανακοινώσεως περί της δημοσίευσης των ως άνω χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 14ης Οκτωβρίου 2021 , όρισε  ως ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος την Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021 (κατά  τη λήξη της συνεδρίασης), ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021. 

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας  "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." ως ακολούθως: 

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές  Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές  αποφάσεις της.

  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των  οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό  της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση  της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.".

 

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.