ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

B&F Ενδυμάτων: Ξεκινά εκ νέου το πρόγραμμα αγοράς ιδίων ομολογιών

17:42 - 19 Οκτ 2021 | Αναλύσεις
Η «B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων» ανακοίνωσε ότι το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε στις 18/10/2021 την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών που εκδόθηκαν δυνάμει του από 26/06/2018 Κοινού Ομολογιακού Δανείου και έχουν ημερομηνία λήξης την 26.06.2023, το οποίο διαπραγματεύονται στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, οι επαναγορές θα γίνουν με μέση τιμή κτήσης τα 1.050 ευρώ ανά ομολογία και με συνολική αξία έως του ποσού των 3.000.000 ευρώ, με σκοπό την εν συνεχεία ακύρωσή τους και την εντεύθεν απομείωση του δανεισμού της καθώς και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών της δεικτών ή την πώλησή τους.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.