ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η Quest διανέμει προσωρινό καθαρό μέρισμα €1,1875 ανά μετοχή

20:23 - 24 Νοε 2021 | Αναλύσεις
Με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2021, η Quest Συμμετοχών ανακοίνωσε πως το Διοικητικό Συμβούλιο της 24ης Νοεμβρίου 2021 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού €1,25 ανά μετοχή (μικτό ποσό), €1,1875 (καθαρό ποσό μετά από την παρακράτηση φόρου 5%) και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής).

Δικαιούχοι της διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας, Alpha Bank ως εξής:

  1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Alpha Bank.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.