ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Costamare

18:10 - 22 Σεπ 2022 | Αναλύσεις
Επανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Costamare
Τον επαναδιορισμό των κ.κ. Γαβριηλίδη και Αγαπίου στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της λήξης της θητείας τους, ανακοίνωσε η Costamare.

Αναλυτικότερα:

Η από 22 Σεπτεμβρίου 2022 Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της λήξης της θητείας των Διοικητικών Συμβούλων, κυρίων Αναστάσιου Γαβριηλίδη και Ηλία Αγαπίου, επαναδιόρισε ως Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας τους κυρίους Αναστάσιο Γαβριηλίδη και Ηλία Αγαπίου, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας του ελληνικού νόμου 4706/2020, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Απόφαση ΔΣ ΕΚ 60/18.9.2020 «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020» και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας).

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον ορισμό του κυρίου Ηλία Αγαπίου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η θητεία των νέων Διοικητικών Συμβούλων είναι τριετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα ως εξής:

  1. Λώρα Στυλιανού του Στυλιανού, Πρόεδρος, Μέλος Κατηγορίας III και Μη εκτελεστικό μέλος
  2. Γρηγόρης Ζήκος του Γεωργίου, Μέλος Κατηγορίας ΙII και Εκτελεστικό μέλος
  3. Αναστάσιος Γαβριηλίδης του Θεοδώρου, Μέλος Κατηγορίας ΙΙ και Εκτελεστικό μέλος
  4. Ηλίας Αγαπίου του Αντωνίου, Μέλος Κατηγορίας ΙI και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  5. Γεώργιος Ράλλης του Ανδρέα – Ιάσωνα, Μέλος Κατηγορίας Ι και Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Τελευταία τροποποίηση στις 18:09 - 22 Σεπ 2022
Copyright © 1999-2023 Premium S.A. All rights reserved.