ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alapis: Σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές για κοινά αποδεκτό σχέδιο αναδιοργάνωσης

11:51 - 28 Φεβ 2012
Ανεμοδείκτης

Από τον Άγγελο Κωβαίο

Στόχος της Alapis αποτελεί η ανεύρεση ενός κοινά αποδεκτού σχεδίου αναδιοργάνωσης και για το λόγο αυτό έχει προβεί σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες Τράπεζες και τους κυριότερους πιστωτές της, όπως διευκρινίζει σε ανακοίνωση της, σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με αφορμή την από 22/02/2012 ανακοίνωσή της.
Αναλυτικά, η Εταιρεία, όπως ήδη γνωστοποίησε με την από 14.12.2011 ανακοίνωσή της, προέβη σε παραίτηση από το δικόγραφο της από 21.10.2011 αίτησης υπαγωγής της στην διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 12 του Ν.4013/2011, συμμορφούμενη προς τις υποδείξεις των βασικών πιστωτών της και κυρίως των πιστωτριών Τραπεζών, λόγω των επιφυλάξεών τους ως προς ορισμένα σημεία του σχεδίου αναδιοργάνωσης που είχε συνυποβάλει η Εταιρεία με την ως άνω αίτηση. Για τους ίδιους λόγους, προέβη σε παραίτηση από το δικόγραφο της από 02.11.2011 αίτησης υπαγωγής της στην διαδικασία εξυγίανσης και η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία ΚΠ Μαρινόπουλος ΑΕ.

Κατόπιν των ως άνω παραιτήσεων, στόχος της εταιρείας μέχρι και σήμερα αποτελεί η ανεύρεση ενός κοινά αποδεκτού σχεδίου αναδιοργάνωσης και για το λόγο αυτό έχει προβεί σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες Τράπεζες και τους κυριότερους πιστωτές της για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της και των λοιπών υποχρεώσεών της, προκειμένου να καταλήξει σε μία οριστική και κοινά αποδεκτή συμφωνία, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί, και κρίνεται καθοριστικής σημασίας για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της Εταιρείας και του Ομίλου στο μέλλον. Κατά συνέπεια, οι όποιες αποφάσεις της Εταιρείας, ως προς την τελική επιλογή συγκεκριμένου σχεδίου εξυγίανσης και κάθε περαιτέρω προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της, εξαρτώνται από τους ως άνω παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα ενημερώσει, ως οφείλει, το επενδυτικό κοινό για οιαδήποτε απόφαση.

Τυχόν κήρυξη σε πτώχευση της θυγατρικής εταιρείας ΚΠ Μαρινόπουλος ΑΕ, η οποία είναι μία από τις έξι φαρμακαποθήκες του Ομίλου εταιρειών της Alapis, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου θα προβεί σε κάθε ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων της και της βιωσιμότητάς της, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αίτηση της GlaxoSmithKline AEBE και να μην κηρυχθεί σε πτώχευση.

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς την GlaxoSmithKline AEBE κατά την 31/12/2011 ανέρχονται σε 9.746,15 ευρώ. Οι, δε, υποχρεώσεις της θυγατρικής ΚΠ Μαρινόπουλος ΑΕ κατά την 31/12/2011 ανέρχονται σε 1.117.774,39 ευρώ εξ εκδοθεισών επιταγών και αφορούν σε τίμημα πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων από την GlaxoSmithKline AEBE προς την φαρμακαποθήκη. Για την εν λόγω απαίτηση ποσού κατά κεφάλαιο 1.117.774,39 ευρώ, η GlaxoSmithKline AEBE προέβη στην έκδοση διαταγών πληρωμής εις βάρος της ΚΠ Μαρινόπουλος ΑΕ, οι οποίες και κοινοποιήθηκαν στην τελευταία μετά επιταγών προς εκτέλεση πλέον τόκων και λοιπών εξόδων, κατά των οποίων η ΚΠ Μαρινόπουλος ΑΕ έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα της ανακοπής. Επιπλέον, η ΚΠ Μαρινόπουλος ΑΕ απεικονίζει στα βιβλία της κατά την 31/12/2011 για τον εν λόγω προμηθευτή χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 37.666,20 ευρώ (απαίτηση), που προέρχεται από επιστροφές στη GlaxoSmithKline ληξιπρόθεσμων φαρμακευτικών προϊόντων.

Τέλος, η θυγατρική ΚΠ Μαρινόπουλος ΑΕ έχει εγείρει κατά της GlaxoSmithKline AEBE αγωγές για αξιώσεις συνολικού ποσού 19.729.244,82 ευρώ λόγω διαφυγόντων κερδών και για αξιώσεις συνολικού ποσού 7.923.697,72 ευρώ, λόγω ηθικής βλάβης, εδραζόμενες στις διατάξεις του ν. 146/14 «Περί Αθεμίτου Ανταγωνισμού», του ν. 703/77 «Περί Ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» και του Αστικού Κώδικα, οι οποίες αγωγές δεν έχουν τελεσιδικήσει και εκκρεμούν προς κρίση ενώπιον των αρμοδίων Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Δικαστηρίων αντίστοιχα.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.