ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τα EAP και η ουσιαστική συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη

11:05 - 05 Φεβ 2020
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα και θεωρείται κύριο επιχειρηματικό ζήτημα, κινητοποιώντας τους ίδιους τους οργανισμούς, στην υιοθέτηση νέων πρακτικών οι οποίες διαμορφώνουν αποτελεσματικές πολιτικές & διαδικασίες με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και εντάσσουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον πυρήνα της επιχειρηματικής δράσης και στρατηγικής τους.

Οι καταναλωτές σήμερα, όντας περισσότερο ευαισθητοποιημένοι στα θέματα που θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων του πλανήτη, επιλέγουν οργανισμούς οι οποίοι επιδεικνύουν μεγάλη κοινωνική υπευθυνότητα.

Συνεπώς η άνευ όρων επιχειρηματική λειτουργία, όχι μόνο δεν είναι πλέον αποδεκτή, αλλά διακυβεύεται και η ίδια η φήμη των οργανισμών καθώς είναι άμεσα εξαρτώμενη από τις υπεύθυνες πρακτικές που ακολουθούν. Έτσι λοιπόν, η περιβαλλοντική συνείδηση, η εφαρμογή βελτιωμένων εργασιακών πρακτικών, η φροντίδα των τοπικών κοινωνιών αναγνωρίζονται σαν επιβεβλημένες δραστηριότητες, χωρίς να είναι πλέον αρκετή η παρεχόμενη ποιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών .

Με τη θέσπιση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχει διαμορφωθεί μια νέα αντίληψη σχετικά με το ρόλο των οργανισμών και όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προβαίνουν στη μέτρηση, τη δημοσιοποίηση και τη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ποικίλα οφέλη αποκομίζουν και οι ίδιοι οι οργανισμοί, όπως έχει διαπιστωθεί από πολλές έρευνες, καθότι αυξάνεται η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα, αλλά και η αξιοπιστία τους ενισχύοντας ουσιαστικά το εμπορικό τους σήμα (brand name).

Στο πλαίσιο των πρακτικών που δύναται να εφαρμόσει/υιοθετήσει μια επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία της και την αειφόρο ανάπτυξή της είναι και η υλοποίηση προγραμμάτων EAP (Employee Assistance Programs). Τα ΕΑΡ προγράμματα λειτουργούν ως στρατηγικό ανθρωποκεντρικό εργαλείο και συμβάλουν ουσιαστικά τόσο στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των εργαζομένων όσο και  στην επίτευξη των φιλόδοξων αναπτυξιακών στόχων τους. Αποτελούν ένα ολιστικό πρόγραμμα υποστήριξης των εργαζομένων, που έχει στόχο την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας τους καθώς και της ενδυνάμωσής τους σε όλα τα επίπεδα. Στην καρδιά ενός EAP βρίσκεται η γνώση και η εξειδίκευση σε θέματα ψυχικής υγείας και συμπεριφορικής επιστήμης και οι οργανισμοί που επενδύουν στα προγράμματα EAP τα παρέχουν δωρεάν τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις οικογένειές τους. 

Τα ΕΑP προγράμματα συνεισφέρουν άμεσα στην επίτευξη 5 εκ των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG).

Συγκεκριμένα συνεισφέρουν:

Στην διασφάλιση υγιούς ζωής και στην προώθηση της καλής υγείας για όλους και για όλες τις ηλικίες (SDG 3). -Υπηρεσίες Ενίσχυσης ψυχικής υγείας.

Στην διασφάλιση της ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευσης, προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση (SDG 4) -Πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων .

Στην επίτευξη ισότητας των φύλων και στην ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών (SDG 5) -Εξειδικευμένα προγράμματα ενίσχυσης του ρόλου της γυναίκας στο εργασιακό περιβάλλον.

Στην προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους (SDG 8) -Υπηρεσίες ενδυνάμωσης ανθρώπινου κεφαλαίου.

Στην μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών (SDG 10) -Προγράμματα ενίσχυσης της Διαφορετικότητας και Ενσωμάτωσης στον εργασιακό χώρο.

Τα αποτελέσματα των ολοκληρωμένων υπηρεσιών EAP είναι άμεσα μετρήσιμα, καθότι αποδίδουν ROI στους οργανισμούς που τις υλοποιούν, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν την δέσμευση των εργαζομένων και δημιουργούν αξία για το ανθρώπινο κεφάλαιο.

* Η Μαρία Πέτρου είναι Head of Business Development Ηellas ΕΑΡ

Τελευταία τροποποίηση στις 11:07 - 05 Φεβ 2020
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.