ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μοτοδυναμική: Διευκρινίσεις για τις καταστάσεις εξαμήνου

11:47 - 20 Σεπ 2005 | Αυτοκίνητο
Διευκρινίσεις σχετικά με τις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2005 και συγκεκριμένα αναφορικά με τις πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον Τύπο στις 14/9/05, δίνει η Μοτοδυναμική σε επιστολή της προς το Χ.Α.
Ειδικότερα η διοίκηση της Μοτοδυναμική διευκρινίζει τα εξής: «1) Οι οικονομικές καταστάσεις, σε απλή και ενοποιημένη βάση, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 8/8/2005. 2) Επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας και του ομίλου, δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 3) Τα ποσά εκροών και εισροών του ομίλου προς τις συνδεδεμένες εταιρίες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 2.270,17 και ευρώ 536.401,73, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου με συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε ευρώ 1.014,60 και ευρώ 274.982,14, αντίστοιχα».
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.