ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Ορθή Επανάληψη

14:09 - 22 Ιουν 2007 | Αυτοκίνητο

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 20/06/2007, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία, παρέστησαν 23 μέτοχοι που εκπροσωπούν 11.216.327 μετοχές, επί συνόλου 13.162.500 μετοχών (ήτοι ποσοστό 85,21%), και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:
1. Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2006, καθώς και οι επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2006.
3. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 0,50 Ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2006, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2007. Από την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2007. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ανακοινώσεις για τον τρόπο καταβολής του μερίσματος.
4. Εγκρίθηκε η εκλογή για την χρήση 2007 του κου Κωνσταντίνου Ευαγγελινού του Παναγιώτη ΑΜ ΣΟΕΛ 13151 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κας Αικατερίνης Μαλαβάζου του Αθανασίου ΑΜ ΣΟΕΛ 13831 ως αναπληρωματικής.
5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 και αποφασίστηκε το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2007.
6. Ελήφθη απόφαση περί ακύρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Euro 526.500,00 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών η οποία αποφασίσθηκε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 15/06/2006, με κεφαλαιοποίηση α) αποθεματικών που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή αξίας παγίων και β) μέρους του λογαριασμού ειδικών αποθεματικών, λόγω μη έγκρισής της από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών χρήσεως 2006 κατά Euro 7.634.250 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά Euro 0,58, από Euro 0,92 σε Euro 1,50 ανά μετοχή. Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Euro 1,50 σε Euro 0,50 ανά μετοχή και διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία 2 νέες για κάθε 1 παλιά.
8. Διάθεση 84.900 μετοχών δωρεάν στο προσωπικό της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, που θα προέλθουν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ύψους Euro 42.450 φορολογηθέντων κερδών χρήσεως 2006.
9. Κατά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε: 1) Ομόφωνα ο κος Νικόλαος Σφακιανάκης, Πρόεδρος της εταιρείας επί 45 συναπτά έτη, να φέρει ισοβίως τον τίτλο του Επιτίμου Προέδρου καθώς και η κα Μαρία Σφακιανάκη, σύζυγος του κ. Ν. Σφακιανάκη, Αντιπρόεδρος της εταιρείας, επίσης επί 45 έτη, να φέρει ισοβίως τον τίτλο της Επιτίμου Αντιπροέδρου, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις θερμότερες της ευχαριστίες τόσο στον κο Νικόλαο Σφακιανάκη όσο και στη κα Μαρία Σφακιανάκη για την ανεκτίμητη και καθοριστική προσφορά τους τόσο στη δημιουργία όσο και στη μετέπειτα εξέλιξη της εταιρείας και του ομίλου συνολικά αυτά τα χρόνια. 2) Η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία είναι η ακόλουθη: 1. Σταύρος Τάκη, 2. Μιράντα-Ευστρατία Σφακιανάκη, 3. Νικήτας Ποθουλάκης, 4. Δημήτριος Χούντας, 5. Νικόλαος Πατσατζής, 6. Ιωάννης Μπρέμπος, 7. Αικατερίνη Σφακιανάκη, 8. Αθανάσιος Πλατιάς, 9. Χριστόφορος Κατσάμπας, 10. Σοφία Μήλα, 11. Kenneth Howard Prince-Wright.
10. Παροχή εγκρίσεως προς τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας για την συμμετοχή τους στα Δ.Σ. και στη διεύθυνση των θυγατρικών της εταιρειών, κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Σημειώνεται ότι, όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφ

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.