ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση

12:00 - 20 Ιουλ 2007 | Αυτοκίνητο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.06.2007 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων:
α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών χρήσεως 2006 κατά Euro 7.634.250 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά Euro 0,58, από Euro 0,92 σε Euro 1,50 ανά μετοχή και στη συνέχεια αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Euro 1,50 σε Euro 0,50 ανά μετοχή και τη διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία 2 νέες για κάθε 1 παλιά. Μετά την ως άνω μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Euro 19.743.750, διαιρούμενο σε 39.487.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής Euro 0,50.
β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Euro 42.450, με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων κερδών χρήσεως 2006. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 84.900 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Euro 0,50 έκαστη και τη δωρεάν διανομή σε μέλη του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, περιλαμβανομένων των διοικητικών στελεχών. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Euro 19.786.200, διαιρούμενο σε 39.572.400 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής Euro 0,50.
Την 05.07.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-9968 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., στην Συνεδρίασή του στις 19.07.2007, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων μετοχών.
Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας ορίζεται ότι δικαιούχοι των νέων μετοχών θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 24.07.2007. Από την επομένη εργάσιμη 25.07.2007 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία Euro 0,50 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή των νέων μετοχών. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία, 25.07.2007, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 26.409.900 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η ημερομηνία πίστωσης αυτών στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ορίζεται η 01.08.2007.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο από 18.07.2007 σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.sfakianakis.gr, καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 3499822, υπεύθυνος κ. Γιώργος Ηλιάδης).
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.