ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 19/07/2019

16:45 - 18 Ιουλ 2019 | Ανακοινώσεις

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

  • Οι μετοχές της εταιρίας «TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (GRS487003006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 28.479.054  νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 0,80. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 24/07/2019 έως και 06/08/2019 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 24/07/2019 έως και 01/08/2019.Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 19/07/2019, ορίζονται ως εξής: +10% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (18/07/2019): € 1,1000 και ?10% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: € 1,0200.
  • Παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του δικαιώματος (ΙΝΤΕΤΔ - GRX247003007) της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 23/07/2019.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.