ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2019

18:49 - 27 Σεπ 2019 | Ανακοινώσεις

INFORMΠ.ΛΥΚΟΣΑ.Ε.

 

Αύξηση των μεριδίων αγοράς με παράλληλη ανάπτυξη των πωλήσεων

και της λειτουργικής κερδοφορίας

 

  • Αύξηση πωλήσεων (+10,2%) με το έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων της Νιγηρίας και την απόκτηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Ρουμανία ως βασικοί λόγοι ανάπτυξης
  • Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (+42,7%)
  • Κερδοφορία προ φόρων € 1,5 εκατ.

 

Κορωπί, 27/09/2019 – Η Inform Π. Λύκος δημοσιοποιεί τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

 

Το Α΄Εξάμηνο, η INFORM ανέλαβε και εκπλήρωσε με επιτυχία την παραγωγή των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν στις 23 Φεβρουαρίου 2019, στη Νιγηρία. Η διαδικασία υλοποίησης έγινε σε 2 στάδια. Τα 2 υπερσύγχρονα εργοστάσια του Ομίλου (Ελλάδα & Ρουμανία), έλαβαν την πιστοποίηση από τον Κρατικό φορέα οργάνωσης και διεξαγωγής εκλογών της Νιγηρίας, ως κατάλληλα για την παραγωγή εντύπων ασφαλείας και τη διαχείριση μεγάλων και κρίσιμων κρατικών έργων. Σε συνέχεια αυτής της πιστοποίησης, ξεκίνησαν και όλες οι εργασίες, για την αποπεράτωση ενός τόσο απαιτητικού έργου. Οι υψηλές προδιαγραφές που τέθηκαν, αντικατοπτρίζονται στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα έργο ιδιαιτέρων απαιτήσεων στην παραγωγή εντύπων ασφαλείας, κατανομή, προσωποποίηση και αποστολή σε 120.000 εκλογικά κέντρα της χώρας, μέσα σε πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονοδιάγραμμα. Το έργο αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση για την INFORM καθώς έπρεπε να ολοκληρώσει την παραγωγή 150 εκατομμυρίων ψηφοδελτίων ασφαλείας που μεταφράζονται σε 1.800 τόνους χαρτιού μέσα σε μόλις 35 ημέρες. Το ύψος του έργου ανήλθε στα 4,7 εκατ. ευρώ και επιδεικνύει τη δυναμική της εταιρείας, να ανταπεξέλθει σε διεθνή project, υψηλών απαιτήσεων και όγκου με απόλυτη επιτυχία.

 

Παράλληλα, η INFORM Ρουμανίας (θυγατρική της INFORM Ελλάδος) σύναψε Συμφωνία Μεταβίβασης Επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business Transfer Agreement - BTA) με την STAR STORAGE, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2019. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της SΤAR STORAGE, που μεταβιβάστηκε, αφορά τη ψηφιακή εκτύπωση και τη διανομή λογαριασμών για Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, κλπ. Η συναλλαγή περιλαμβάνει τη μεταβίβαση συμβάσεων πελατών, τεχνογνωσίας, εργαζομένων και εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτή την εν λόγω δραστηριότητα.

 

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α' εξάμηνο του 2019, παρουσίασαν αύξηση κατά € 3,5 εκατ. ή +10,2% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 και ανήλθαν σε € 38,4 εκατ. έναντι € 34,9 εκατ., πρωτίστως χάριν στο έργο της παραγωγής των ψηφοδελτίων ασφαλείας των προεδρικών εκλογών στη Νιγηρία που ανήλθε στα € 4,7 εκατ. και δευτερευόντως στη μεταβίβαση νέων συμβάσεων στη Ρουμανία που συνεισέφεραν € 0,8 εκατ. στο Β' τρίμηνο του 2019 κατά το οποίο ενσωματώθηκαν. Η παραπάνω αύξηση πωλήσεων αντισταθμίζει το έργο του ΟΑΣΑ για την κατασκευή των ηλεκτρονικών επαναφορτιζόμενων καρτών (ATH.ENA Card) και εισιτηρίων (ATH.ENA Ticket) που υλοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2018 ύψους € 2,5 εκατ. ευρώ στην περίοδο του Α' εξαμήνου του 2018. Συγκεκριμένα εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας, INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ανήλθαν σε € 18,1 εκατ. έναντι € 17,8 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, αυξημένες κατά € 0,3 εκατ., ενώ οι πωλήσεις της θυγατρικής στη Ρουμανία ανήλθαν σε € 19,9 εκατ. έναντι € 16,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 3,2 εκατ..

 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, όλα τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM παρουσιάζονται, ως ακολούθως :

 

-Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα € 3,9 εκατ. έναντι € 2,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά € 1,2 εκατ. ή + 42,7% λόγω της καλής κερδοφορίας των ανωτέρω αναφερθέντων έργων,

 

-Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 2,2 εκατ. έναντι € 0,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά € 1,6 εκατ., βελτιωμένα περαιτέρω λόγω των μειωμένων αποσβέσεων κατά € 0,5 εκατ. σε σχέση με το Α' εξάμηνο του 2018 από την απομείωση μηχανημάτων παλαιότερης τεχνολογίας που έλαβε χώρα την προηγούμενη χρήση,

 

-Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου, ανήλθαν σε € 1,5 εκατ. έναντι οριακά αρνητικών (€ 339) το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018,

 

-Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε € 1,4 εκατ. έναντι € 38 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

 

Ο καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε € 19,5 εκατ. κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019, έναντι € 14,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, αυξημένος κατά € 4,6 εκατ., κυρίως λόγω των επενδύσεων στη Ρουμανία, της μεταβίβασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της STAR STORAGE κατά € 2,5 εκατ., της αγοράς μιας δεύτερης ψηφιακής μηχανής εκτύπωσης κατά € 0,8 εκατ., των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης κατά € 0,9 εκατ. και κατά € 0,4 εκατ. από την επίδραση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16.

 

Ο Όμιλος και για το Β΄ εξάμηνο του 2019, συνεχίζει να εστιάζει στη κατεύθυνση ενίσχυσης της θέσης του στους κλάδους που ήδη δραστηριοποιείται, με απώτερο σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και τη δημιουργία υψηλότερης προστιθέμενης αξίας για τους υφιστάμενους και νέους πελάτες του.

 

Σε αυτή την κατεύθυνση, η INFORM Ρουμανίας (INFORM LYKOS S.A.), θυγατρική της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., στις 8 Αυγούστου 2019, υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς του πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών SISTEC NEXT DOCS S.R.L. και SISTEC CONFIDENTIAL S.R.L. Συγκεκριμένα η INFORM Ρουμανίας θα εξαγοράσει το 65,07% της SISTEC NEXT DOCS S.R.L. και το 65,45% της SISTEC CONFIDENTIAL S.R.L. Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη Συμφωνία Εξαγοράς Μετοχών (SPA) και ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης δεν θα υπερβεί το διάστημα των τριών (3) μηνών.  Με αυτήν την επένδυση, η INFORM Ρουμανίας επεκτείνει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει στους υφιστάμενους πελάτες αλλά και τη δυνατότητα προσέγγισης νέων πελατών παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων, ηλεκτρονικής σάρωσης (scanning), ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες είναι απόλυτα συνδεδεμένες και συμπληρωματικές με τις υφιστάμενες δραστηριότητες του Ομίλου INFORM που αφορούν τη διαχείριση δεδομένων και αναπαραγωγή εγγράφων σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή. Οι εταιρείες SISTEC NEXT DOCS S.R.L. και SISTEC CONFIDENTIAL S.R.L., δραστηριοποιούνται στην αγορά της Ρουμανίας τα τελευταία πέντε (5) έτη με συνεχή ανάπτυξη εργασιών και κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στον κλάδο ενασχόλησής τους.

 

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της IΝFORM στην Ελλάδα στις 20.06.2019 αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής και την εισφορά του σε νέα 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία, η οποία θα συσταθεί για αυτόν το σκοπό. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013. Ως ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού / λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30.06.2019. Πρόθεση της εταιρείας είναι να ολοκληρωθεί η απόσχιση εντός της εταιρικής χρήσης του έτους 2019. Η απόσχιση του κλάδου ουσιαστικά επιδιώκει τον οργανωτικό διαχωρισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και δεν θα επηρεάσει τα οικονομικά του στοιχεία, δεδομένου ότι η νέα θυγατρική ανώνυμη εταιρεία η οποία θα συσταθεί για αυτόν το σκοπό θα ενοποιείται πλήρως, αφού ο Όμιλος θα κατέχει το 100% αυτής. Η ολοκλήρωση της απόσχισης τελεί υπό την αίρεση της κατά Νόμο απαιτούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της INFORM καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

 

Σχετικά με την INFORM

 

H INFORM ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και σήμερα έχει ηγετική παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο του Information Management, με παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία. Δραστηριοποιείται διεθνώς και πρωταγωνιστεί στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας και του Business Process Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, Δημόσιο Τομέα και Βιομηχανικές/Εμπορικές εταιρείες και απασχολεί σήμερα περίπου 390 εργαζομένους.

 

Είναι μέλος του Ομίλου AUSTRIACARD με έδρα την Αυστρία, ο οποίος είναι ένας διεθνής Όμιλος που δραστηριοποιείται στον τομέα του Information Management υπό το εμπορικό σήμα INFORM, αλλά και στον τομέα του Digital Security, υπό το εμπορικό σήμα AUSTRIACARD διαθέτοντας δύο επιπλέον παραγωγικές μονάδες παραγωγής έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων κλπ. σε Αυστρία και Ρουμανία, υψίστης ασφαλείας δεδομένων, πιστοποιημένες από διεθνείς οργανισμούς όπως η Visa, η MasterCard, η Diners κλπ. καθώς και πέντε κέντρα προσωποποίησης έξυπνων καρτών, σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία και Τουρκία, επίσης υψίστης ασφαλείας δεδομένων και πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.austriacard.com

Αποτελέσματα A Εξαμήνου 2019
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.