ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

CNL Capital: Υπολογισμός εσωτερικής αξίας ανά μετοχή

18:45 - 12 Δεκ 2019 | Ανακοινώσεις

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΝAV/share)

Ημερομηνία αναφοράς:30 Νοεμβρίου 2019

Η Εταιρεία υπολογίζει και δημοσιοποιεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του εκάστοτε μηνός την εσωτερική αξία της μετοχής της, κατά την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του προηγούμενου μήνα. Ο υπολογισμός και η αποτίμηση γίνονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α. –IFRS), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εσωτερική αξία μετοχής για την30η Νοεμβρίου 2019 ανήλθε σε 10,58 ευρώ.

 

Σημειώνουμε ότι τα παρεχόμενα στοιχεία δεν είναι ελεγμένα από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή

Αθήνα,12 Δεκεμβρίου2019

 

CNLCAP - NAV 30/11/2019

Τελευταία τροποποίηση στις 19:30 - 12 Δεκ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.