ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

MLS: Ανέθεσε στην Deloitte Business Solutions το έργο Ειδικού Ελέγχου

15:48 - 19 Ιουν 2020 | Ανακοινώσεις

Η εταιρία MLS Πληροφορική ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 16 Ιουνίου 2020 ανακοίνωσης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, ότι ανέθεσε στην ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρία  “Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων“ το έργο Ειδικού Ελέγχου, προκειμένου, στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, να εξεταστεί η επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, αφού αξιολογηθούν οι επισημάνσεις της Εποπτικής Αρχής.

Η διάρκεια του ελέγχου εκτιμάται σε 4 εβδομάδες, με συνέπεια η εταιρία να μην δύναται να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος (30 Ιουνίου 2020).

 

Η εταιρία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την πορεία και το χρόνο ολοκλήρωσης των παραπάνω εργασιών, για τα αποτελέσματα αυτών καθώς και για τον ακριβή χρόνο δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2019.

 

Τελευταία τροποποίηση στις 16:09 - 19 Ιουν 2020
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.