ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

14:39 - 28 Μαρ 2008 | Ανακοινώσεις
Η PROTON Τράπεζα Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο μέτοχος Αντώνιος Αθανάσογλου (υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3340/2005) προέβη :
-Στις 26/3/2008 σε αγορά 23.460 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας PROTON Τράπεζα Α.Ε. συνολικής καθαρής αξίας 175.178,40 ευρώ.
-Στις 27/3/2008 σε αγορά 66.457 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας PROTON Τράπεζα Α.Ε. συνολικής καθαρής αξίας 497.881,22 ευρώ.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.