• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

15:18 - 28 Μαρ 2008 | Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ"
σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ" καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Απριλίου 2008, Μ. Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στην αίθουσα Συσκέψεων του 6ου ορόφου του κτιρίου της Τράπεζας Πειραιώς (Λ. Συγγρού 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
1.Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ' άρθρο 23 ν.2778/1999, για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007) - Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2007
2.Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007)
3.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2008.
4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους
5.Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος
6.Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999
7.Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας, για τις ανάγκες εναρμόνισης και προσαρμογής του με τις τροποποιημένες δυνάμει του ν. 3581/2007 διατάξεις, του ν. 2778/1999 ως επίσης του κ.ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει, και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις τροποποιήσεις, αναριθμήσεις των άρθρων και παραγράφων του Καταστατικού
8.Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρειών συνδεδεμένων με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
9.Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, η οποία θα εκδοθεί από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, την οποία πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, στα γραφεία της εταιρείας (Κοραή 5), τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman