ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αύξηση 13,4% στα καθαρά κέρδη α’ εξαμήνου της Enel

17:33 - 04 Αυγ 2010 | Ειδήσεις
Κέρδη 253 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος Enel, σημειώνοντας άνοδο κατά 30 εκατομμύρια ευρώ (+13,4%) συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Εκτός από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω, η άνοδος ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των χρηματοδοτικών εξόδων μετά την κεφαλαιοποίηση χρέους ύψους 3.700 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποίησε η Enel SpA στις 17 Μαρτίου 2010 και των χαμηλότερων φόρων στην Ιταλία ως αποτέλεσμα των παροχών που προήλθαν από τις φοροελαφρύνσεις οι οποίες προβλέπονται στο νομοθετικό διάταγμα 78/2009 (διάταγμα «Tremonti Ter»).
Ο ενοποιημένος ισολογισμός της 30ης Ιουνίου 2010 παρουσιάζει καθαρό απασχολούμενο κεφάλαιο ύψους 10.219 εκατομμυρίων ευρώ (7.909 εκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2009) συμπεριλαμβάνοντας καθαρό ενεργητικό προς πώληση ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ (0 εκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2009). Το κεφάλαιο αυτό συνίσταται σε συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 7.224 εκατομμυρίων ευρώ (2.564 εκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2009) και σε καθαρό χρέος ύψους 2.995 εκατομμυρίων ευρώ (5.345 εκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2009) μη συμπεριλαμβανομένου του χρέους (48 εκατομμύρια ευρώ) που σχετίζεται με το ενεργητικό προς πώληση. Συγκεκριμένα, η μείωση του καθαρού χρέους οφείλεται στην ανακεφαλαιοποίηση που πραγματοποιήθηκε από τη μητρική εταιρεία, Enel SpA. Αυτά τα αποτελέσματα αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις εξαγορές και επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια αυτής της περιόδου. Στις 30 Ιουνίου 2010, ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ήταν 0,4, συγκριτικά με το 2,1 στο τέλος του

2009.

Οι δαπάνες κεφαλαίου το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθαν σε 339 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 59 εκατομμύρια ευρώ συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2009.

Οι υπάλληλοι του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2010 ανέρχονταν σε 2.907 (2.685 στις 31 Δεκεμβρίου 2009), σημειώνοντας αύξηση κατά 222. Η καθαρή αλλαγή οφείλεται στην ενοποίηση της ECyR (με προσθήκη 137 υπαλλήλων) και στο καθαρό υπόλοιπο μεταξύ νέων προσλήψεων και καταγγελιών συμβάσεων (αύξηση κατά 85 υπαλλήλους).

Τα έσοδα το πρώτο εξάμηνο του 2010 διαμορφώθηκαν στα 1.039 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 99 εκατομμύρια ευρώ ή 10,5 % συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2009. Ο αντίκτυπος της ενοποίησης της ECyR στα έσοδα ήταν 53 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την αφαίρεση αυτών των κερδών, η άνοδος ανήλθε στα 46 εκατομμύρια ευρώ (+4,9%).

Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 651 εκατομμύρια ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2009. Η επίδραση της ενοποίησης της ECyR στα κέρδη EBITDA ήταν 27 εκατομμύρια ευρώ. Εξαιρώντας αυτόν τον αντίκτυπο, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 27 εκατομμύρια ευρώ (-4,1%) συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2009.

Η Ιταλία και η Ευρώπη δημοσίευσαν κέρδη EBITDA της τάξης των 469 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 19 εκατομμύρια ευρώ (-3,9%) συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2009, κυρίως λόγω της μείωσης των τιμών στην ιταλική αγορά, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση της παραγωγής σε άλλες χώρες της περιοχής.

Τα κέρδη EBITDA στην περιοχή της Ιβηρικής χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής ανήλθαν στα 132 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 7 εκατομμύρια (+5,6%) συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Μετά την αφαίρεση των κερδών από την ενοποίηση της ECyR, τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 20 εκατομμύρια ευρώ (-16,0%) λόγω της μικρότερης παραγωγής από την υδροηλεκτρική μονάδα του Παναμά, που οφειλόταν στο φαινόμενο Ελ Νίνιο, και τη μείωση των τιμών στην ισπανική αγορά.

Η περιοχή της Βόρειας Αμερικής δημοσίευσε κέρδη EBITDA της τάξης των 49 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 1 εκατομμύριο ευρώ (+2,1%) το πρώτο εξάμηνο του 2009 χάρη στην αύξηση της παραγωγής λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας μονάδων. Αυτό αντιστάθμισε με το παραπάνω την αύξηση των εξόδων για την εξαγορά, στις 21 Ιανουαρίου 2010, της Padoma Wind Power, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μονάδων αιολικής ενέργειας, και για την ενοποίηση της λειτουργικής δομής.

Τα κέρδη EBITDA στην επιχειρηματική μονάδα Enel.si ανήλθαν σε 1 εκατομμύριο ευρώ, μια βελτίωση της τάξης των 11 εκατομμυρίων ευρώ συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2009, χάρη στην άνοδο του όγκου των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ.

Τα κέρδη EBIT ανήλθαν σε 415 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 35 εκατομμύρια ευρώ (-7,8%) συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2009 λόγω της μεγαλύτερης απόσβεσης, που σχετίζεται κυρίως με τη μεταβολή στη μέθοδο ενοποίησης.

Η καθαρή εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου Enel Green Power (εφεξής «ο Όμιλος») στις 30 Ιουνίου 2010 ήταν 5.761 MW, συμπεριλαμβάνοντας 2.534 MW (44%) από υδροηλεκτρικά έργα, 2.355 MW (41%) από αιολικά, 742 MW (13%) από γεωθερμία και 130 MW (2%) από άλλες ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά, βιομάζα και συμπαραγωγή). Στην Ιταλία και την Ευρώπη, η εγκατεστημένη ισχύς ήταν 2.897 MW (50%), ενώ στην Ιβηρική χερσόνησο και τη Λατινική Αμερική ανερχόταν σε 2.076 MW (36%) και στη Βόρεια Αμερική σε 788 MW (14%). Σε σύγκριση με τις 30 Ιουνίου 2009, η εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε κατά 1.217 MW (+27%), από τα οποία τα 904 MW προέρχονταν από την  ενοποίηση των μονάδων παραγωγής της Endesa Generacion y Renovables (ECyR) και τα 313 MW από οργανική ανάπτυξη. Στην Ιταλία και την Ευρώπη η ισχύς αυξήθηκε κατά 209 MW, ενώ στην Ιβηρική χερσόνησο και τη Λατινική Αμερική κατά 1.008 MW.

Παραγωγή ενέργειας

Η καθαρή ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγε η Enel Green Power στο πρώτο εξάμηνο του 2010 ήταν 10,8 TWh, από τις οποίες οι 6,6 TWh παρήχθησαν στην περιοχή της Ιταλίας και της Ευρώπης, οι 2,8 TWh στην περιοχή της Ιβηρικής χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής και οι 1,4 TWh στη Βόρεια Αμερική. Ο μέσος συντελεστής φορτίου (ο λόγος της καθαρής ετήσιας παραγωγής προς τη δυνητική ετήσια παραγωγή με πλήρη ισχύ – ένα σύνολο 8.760 ωρών – σε ονομαστική τιμή MW) ήταν 47%.

Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,9 TWh (+9%) συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2009, από τις οποίες οι 0,2 TWh προήλθαν από την Ιταλία και την Ευρώπη, οι 0,6 TWh από την Ιβηρική χερσόνησο και τη Λατινική Αμερική και οι 0,1 TWh από τη Βόρεια Αμερική.

Εξαιρώντας τον αντίκτυπο της ενοποίησης της ECyR, η παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σε 10,3 TWh, κατά 0,4 TWh (+4%) από το πρώτο εξάμηνο του 2009. Η αύξηση οφειλόταν στην επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος και τη βελτίωση στη διαθεσιμότητα των μονάδων αιολικής ενέργειας στη Βόρεια Αμερική, που αντιστάθμισε με το παραπάνω την υποχώρηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στην Ιταλία, λόγω της επανόδου της διαθεσιμότητας των υδάτων στα παλαιότερα μέσα επίπεδα.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στις 4 Ιανουαρίου  2010, η Enel Green Power, η Sharp Corporation (εφεξής «Sharp») και η STMicroelectronics N.V. (εφεξής «STM») υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία μιας μονάδας κατασκευής φωτοβολταϊκών στην Ιταλία. Το εργοστάσιο θα κατασκευαστεί στην Κατάνη και θα κατασκευάζει φωτοβολταϊκά πάνελ λεπτού υμένα τριπλού συνδέσμου. Το εργοστάσιο θα έχει αρχική δυνατότητα παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ των 160 MW ετησίως, που μπορούν να αυξηθούν στα 480 MW τα επόμενα χρόνια. Η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάνελ αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2011. Επιπλέον, η Enel Green Power και η Sharp πειραματίζονται με την τεχνολογία συγκέντρωσης της ηλιακής ενέργειας στο ερευνητικό κέντρο της Κατάνης. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας, την 1η Ιουλίου 2010, η Enel Green Power και η Sharp ίδρυσαν την IPP NEWCO Solar Srl, μια κοινοπραξία επί ίσοις όροις με αποστολή την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων με συνολική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 500 MW έως το 2016 στην περιοχή της Μεσογείου, χρησιμοποιώντας τα πάνελ που κατασκευάζονται στη μονάδα της Κατάνης.

Στις 13 Ιανουαρίου, η Enel Green Power απέκτησε την πλειοψηφία των μετοχών της Maicor Wind Srl και της Enerlive Srl από την McKelcey Funds. Οι δύο εταιρείες έχουν τέσσερα έργα αιολικής ενέργειας σε εξέλιξη στην επαρχία του Καταντσάρο, με συνολική ισχύ 64 MW.

Στις 21 Ιανουαρίου, η Enel Green Power, ενεργώντας μέσω της θυγατρικής της Enel North America, απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Padoma Wind Power από την NRG Energy. Η Padoma Wind Power αναπτύσσει πιθανά έργα ισχύος περίπου 4.000 MW στην Καλιφόρνια που, αφού κατασκευαστούν, θα βοηθήσουν την πολιτεία να ανταποκριθεί στο στόχο της πολιτικής της Renewable Portfolio Standard, που αντιστοιχεί στο 33% των πωλήσεων λιανικής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020.

Η Enel North America θα διατηρήσει ολόκληρη την ομάδα ανάπτυξης και την τρέχουσα σειρά έργων που διαθέτει η Padoma Wind Power στην Καλιφόρνια και το Τέξας. Η NRG θα διατηρήσει στην ιδιοκτησία της τις τρεις μονάδες αιολικής ενέργειας που διαθέτει στο Τέξας (Σερμπίνο, Έλμποου Κρικ και Λάνγκφορντ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 350 MW).

Στις 26 Ιανουαρίου, η Enel Green Power και ο Όμιλος Marcegaglia υπέγραψαν συμφωνία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ισχύ μεγαλύτερη από 4 MW στις ταράτσες των βιομηχανικών εγκαταστάσεων του Ομίλου Marcegaglia στον Τάραντα, ενσωματώνοντας πλήρως το σύστημα στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική. Το σύστημα, που είναι εξοπλισμένο με καινοτόμα φωτοβολταϊκά στοιχεία από εύκαμπτη άμορφη σιλικόνη λεπτού υμένα, έχει προγραμματιστεί να αρχίσει να λειτουργεί φέτος. Από τη στιγμή που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, το σύστημα – ιδιοκτησίας κατά 51% της Enel Green Power και κατά 49% του Ομίλου Marcegaglia – θα έχει τη δυνατότητα να παράγει περισσότερο από 5 εκατομμύρια κιλοβατώρες ετησίως.

Στην 9 Φεβρουαρίου, η Κυβέρνηση του Παναμά ανακάλεσε το ψήφισμα του υπουργικού συμβουλίου υπ’ αριθ. 101 (άρθρο 1) της 23ης Αυγούστου 2009, που είχε επιβάλει τον λεγόμενο «φόρο νερού» (μια χρέωση για τη χρήση νερού). Με τον φόρο αυτό η χρέωση αυξανόταν σε τουλάχιστον 20 δολάρια Η.Π.Α./MWh, αντί για μια πάγια ετήσια χρέωση μικρότερου ύψους.

Στις 17 Φεβρουαρίου, η Enel Green Power απέκτησε από την Italgest Energia SpA ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Italgest Wind Srl (μετέπειτα μετονομασθείσα σε Enel Green Power Puglia Srl), ιδιοκτήτρια τεσσάρων έργων αιολικής ενέργειας στην Απουλία, για σύνολο 184,1 MW, από τα οποία τα 22 MW είναι ήδη εγκεκριμένα. Το τίμημα για την εξαγορά ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήταν ίσο με 6 εκατομμύρια ευρώ, συν  πιθανά πρόσθετα μπόνους σχετικά με την πρόοδο στην αδειοδότηση και την ανάπτυξη των έργων, για τα υπόλοιπα 162 MW.

Στις 17 Μαρτίου, η Enel SpA αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της Enel Green Power κατά 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με παραίτηση από μέρος μιας χρηματοοικονομικής απαίτησης της Enel σε σχέση με τη δεύτερη.

Στις 10 Ιουνίου 2010, η Enel Green Power SpA αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο από 600 εκατομμύρια ευρώ σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ και τον αριθμό των μετοχών της από 1,2 δισεκατομμύρια σε 5,0 δισεκατομμύριο, για να βελτιστοποιήσει την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου προς τα ίδια κεφάλαια. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με μεταφορά μέρους του διαθέσιμου αποθεματικού ίδιων μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο.

Στις 22 Μαρτίου, η Enel Green Power, ενεργώντας μέσω της θυγατρικής της Enel Green Power International BV, απέκτησε το 60% του μετοχικού κεφαλαίου της ECyR από την Endesa Generacion SA. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε στα ακόλουθα στάδια: (α) εξαγορά εκ μέρους της Enel Green Power International BV του 30% της ECyR από την Endesa Generacion SA έναντι περίπου 326 εκατομμυρίων ευρώ, (β) κεφαλαιακή αύξηση για την ECyR αποκλειστικά για την Enel Green Power International BV, η οποία εγγράφηκε για τη διάθεση με τη μεταβίβαση του 50% των μετοχών της EUFER που κατείχε η Enel Green Power και καταβολή ποσού περίπου 534 εκατομμυρίων ευρώ. Η εξαγορά της συμμετοχής 30% και η επακόλουθη κεφαλαιακή αύξηση της ECYR πραγματοποιήθηκε με βάση τις τιμές αγοράς, όπως αξιολογήθηκαν από αρκετές ανεξάρτητες επενδυτικές τράπεζες.

Στις 18 Ιουνίου, η Enel Green Power υπέβαλε στο Ιταλικό Χρηματιστήριο αίτηση εισαγωγής των μετοχών της για εμπορικές συναλλαγές στο ηλεκτρονικό χρηματιστήριο και ζήτησε επίσημα από την Consob να εξουσιοδοτήσει την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου για τη διάθεση τίτλων στο κοινό και την εισαγωγή των μετοχών της.

Την 1η Ιουλίου, η Enel Green Power Hellas εξαγόρασε μια ομάδα μονάδων ανανεώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα, που συμπεριλαμβάνει τόσο μονάδες εν λειτουργία (8,80 MW – 2,80 MW μινι υδροηλεκτρικά και 6 MW αιολικά) όσο και μονάδες υπό κατασκευή (6,35 MW μινι υδροηλεκτρικά) από την Endesa Hellas Power Generation για συνολικό ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Το 2010 είναι καθοριστικό έτος για την Enel Green Power, για να επιβληθεί στην παγκόσμια αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η εταιρεία θα επικεντρωθεί πρωταρχικά στα επενδυτικά της προγράμματα στους τομείς της αιολικής και ηλιακής ενέργειας και θα συνεχίσει με τα υπάρχοντά σχέδιά της για οργανική ανάπτυξη στους τομείς της υδροηλεκτρικής και γεωθερμικής ενέργειας, αξιοποιώντας τα οφέλη από τις οικονομίες κλίμακας, κυρίως στη σύναψη συμβάσεων. Σχετικά με τη γεωγραφική διαφοροποίηση, η εταιρεία θα στρέψει την προσοχή της στην εκλογίκευση του τρέχοντος διεθνούς της χαρτοφυλακίου, εστιάζοντας στις κύριες αγορές της, όπως η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ρουμανία, ενώ θα συνεχίσει να αξιολογεί τυχόν νέες ευκαιρίες σε χώρες με ευνοϊκά ρυθμιστικά περιβάλλοντα, καθώς και για δυνητικές μεταβιβάσεις σε μη στρατηγικές χώρες. Η εταιρεία θα ολοκληρώσει την ενοποίηση της πρόσφατα αποκτημένης ισπανικής εταιρείας ECyR, επιζητώντας να αξιοποιήσει τις συνέργειες με το ενεργητικό της στην Ιβηρική χερσόνησο. Στον οργανωτικό τομέα, η εργασία θα συνεχιστεί με την ενοποίηση των νέων επιχειρήσεων που εξαγοράστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία.

Η Enel Green Power θα αρχίσει επίσης να κατασκευάζει ένα εργοστάσιο για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάνελ σε κοινοπραξία με τη Sharp και την STM και των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την έναρξη της κοινοπραξίας για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών μονάδων.

Περαιτέρω προσπάθειες θα γίνουν για την παγίωση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην Ιταλία στην πώληση φωτοβολταϊκών πάνελ και σε έργα ενεργειακής απόδοσης μέσω του δικτύου δικαιοδόχων της Enel.si. Η εταιρεία θα διατηρήσει τη δέσμευσή της στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, εστιάζοντας πλήρως σε θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.