ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μητρώο hedge fund ετοιμάζει η ΕΕ

20:21 - 11 Νοε 2010 | Ειδήσεις
Η θέσπιση πανευρωπαϊκών κανόνων για τη διαχείριση των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων είναι προ των πυλών μετά την έγκριση της οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Πέμπτη, η οποία θα επιβάλει την καταχώρηση, την υποβολή εκθέσεων και τις απαιτήσεις αρχικού κεφαλαίου. Το ΕΚ πίεσε επιτυχώς για την υιοθέτηση αρχών επί της εκποίησης περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και επί των αμοιβών, ενώ επηρέασε σημαντικά τους κανόνες για το σύστημα διαβατηρίων, την ευθύνη των θεματοφυλάκων και τη χρήση μόχλευσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), με εισηγητή τον Jean-Paul Gauzes (ΕΛΚ, Γαλλία) κατάφερε να πείσει τα κράτη μέλη να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις σε διάφορους τομείς, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική σταθερότητα και η ασφάλεια για τους επενδυτές, που αποτέλεσαν και τις κύριες προτεραιότητες του ΕΚ καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Με τη νέα νομοθεσία εισάγονται κανόνες για τις πληρωμές και περιορισμοί στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων (asset stripping). Κανένα από αυτά τα δύο θέματα δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα κράτη μέλη προέβαλαν σθεναρή αντίσταση απέναντι στην υιοθέτηση αυτών των κανόνων.

Το ΕΚ - το οποίο υιοθέτησε σήμερα την οδηγία με 513 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 3 αποχές - εξασφάλισε, επίσης, την ύπαρξη αυστηρού ελέγχου της ευθύνης των θεματοφυλάκων (depositaries), βασικών παραγόντων στη διαχείριση των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, προκειμένου να διασφαλίζονται οι αξιώσεις των επενδυτών επί των ενδεχόμενων ζημιών.

Το ΕΚ επέμεινε από την αρχή των διαπραγματεύσεων στην ανάγκη καταπολέμησης της τακτικής εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, ένα στοιχείο που δε περιλαμβανόταν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και για το οποίο τα κράτη μέλη προέβαλαν πολλές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η νέα οδηγία περιλαμβάνει τώρα έναν αριθμό προβλέψεων επί του θέματος αυτού, κυρίως σε ότι αφορά τη διανομή και τη μείωση του κεφαλαίου εντός των δύο πρώτων ετών από τη στιγμή που ένας επενδυτής ιδιωτικού κεφαλαίου (private equity investor) θα αναλάβει μία επιχείρηση. Η ρύθμιση στοχεύει στο να εξαλείψει τα φαινόμενα κατά τα οποία ένα επενδυτής ιδιωτικού κεφαλαίου αναλαμβάνει τον έλεγχο μίας επιχείρησης με μοναδικό στόχο την επίτευξη γρήγορου κέρδους.

Το ΕΚ κατάφερε ακόμη να επιτύχει την επιβολή απαιτήσεων για τους επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων σε σχέση με τη γνωστοποίηση στοιχείων και την παροχή πληροφοριών προς τους μετόχους, τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους, σε ότι αφορά τη μελλοντική στρατηγική της επιχείρησης.

Η ευθύνη των θεματοφυλάκων θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτήν που προέβλεπαν οι αρχικές προτάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρξουν στο μέλλον σκάνδαλα όπως αυτό του Bernard Madoff. Η οδηγία προβλέπει ότι εάν ένας θεματοφύλακας μεταβιβάζει νόμιμα τα καθήκοντα/ευθύνη του σε τρίτα μέρη, τότε πρέπει να παράσχει και γραπτή σύμβαση η οποία επιτρέπει στον οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων ή στο διαχειριστή αυτού να προβάλει αξίωση κατά του τρίτου μέρους έναντι ενδεχόμενων ζημιών. Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν, επίσης, ότι οι επενδυτές του σχετικού οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων θα ενημερώνονται δεόντως για τη μεταβίβαση αυτή και τις περιστάσεις που τη δικαιολογούν.

Μετά από την επίτευξη της σημερινής συμφωνίας, δίνεται η δυνατότητα στους εκτός ΕΕ οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων και στους διαχειριστές τους να συνεργάζονται με επενδυτές από όλη την ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να λαμβάνουν την άδεια από κάθε κράτος μέλος και να υπόκεινται σε διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες. Το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα αποτέλεσε μήλον της έριδος μεταξύ του ΕΚ και ορισμένων κρατών μελών, με το ΕΚ να πιέζει για τη χορήγηση αυτών των διαβατηρίων και σε παράγοντες εκτός ΕΕ. Το ΕΚ απάντησε σε αυτές τις ανησυχίες των κρατών μελών προτείνοντας τη χορήγηση διαβατηρίου σε οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων και διαχειριστές μόνο εφόσον η τρίτη χώρα στην οποία αυτοί είναι εγκατεστημένοι πληροί τις ελάχιστες ρυθμιστικές προδιαγραφές και μόνο εφόσον έχει υπογράψει συμφωνία με τα κράτη μέλη η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών.

Οι κανόνες της οδηγίας αναμένεται να εφαρμοστούν από το 2013 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πραγματοποιήσει επανεξέταση τους τέσσερα έτη αργότερα. Η Ευρωπαϊκή Αρχή κινητών αξιών και αγορών (European Securities and Markets Authority) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβουν, επίσης, και το σημαντικό έργο να διερευνήσουν το πως εφαρμόζεται και λειτουργεί η οδηγία, μέσω των κατευθυντήριων γραμμών και της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.