ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μέρισμα 0,126 ευρώ από ΕΥΑΘ - Οι αποφάσεις της γ.σ.

16:45 - 29 Ιουν 2009 | Επιχειρήσεις
Καθαρό μέρισμα 0,126 ευρώ θα διανείμει για την απελθούσα χρήση η ΕΥΑΘ, μετά από απόφαση της ετήσιας τακτικής γ.σ. των μετόχων. Αναλυτικότερα, η γ.σ. έλαβε τις εξής αποφάσεις.

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την Θ' Εταιρική χρήση (1-1-2008 έως 31-12-2008).

2. Απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2008 έως 31-12-2008).

3. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2008 και καθόρισε τις αμοιβές του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. για τη χρήση 2009 .

4. Εξέλεξε ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον Μιχαλάτο Κωνσταντίνο του Ιωάννη με ΑΜΣΟΕΛ 17701 και ως αναπληρωματικό του τον Σούρμπη Δημήτριο του Ανδρέα με ΑΜΣΟΕΛ 16891 της ελεγκτικής PRICE WATERHOUSE COOPERS, για τη χρήση 2009 και ενέκρινε τις αμοιβές τους.

5. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,14 ευρώ ανά μετοχή από το οποίο ποσό βάσει του Ν.3697/2008 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% οπότε το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,126 Ευρώ. και καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 20η Αυγούστου 2009 (βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων record date). Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 18η Αυγούστου 2009. . Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την 25η Αυγούστου 2009 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

6. Επικύρωσε την εκλογή ως Μέλους του Δ.Σ. της κας Σαρδέλη-Τσεριώνη Αγγελική, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κου Ανδρέα Παπαμιμίκου και προέβη στον ορισμό των κ.κ. Αρχοντόπουλου Γεώργιου & Βασιλειάδη Δημήτριου ως των νέων εκπροσώπων εργαζομένων σύμφωνα με το από 8 -4 -2009 πρακτικό αρχαιρεσιών. Η θητεία των παραπάνω λήγει στις 30-6-2011.

7. Ενέκρινε την μετατόπιση χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων ως προς την κατασκευή του κτιρίου, στα έτη 2009-2010.

8. Ενέκρινε την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , για πάγωμα των τιμολογίων κατά το έτος 2009.

9. Ενέκρινε επί της αρχής την Ίδρυση & Λειτουργία Κέντρου Ερευνών Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΚΕ ΕΥΑΘ) ως θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

10. Ενέκρινε επί της αρχής το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κύρρου της Δ.Ε.Υ.Α. Κύρρου και της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων τοπικού διαμερίσματος Αραβησσού.

11. Ως προς το προτεινόμενο ενιαίο τιμολόγιο ύδρευσης - αποχέτευσης για την εκτέλεση έργων της ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν λήφθηκε απόφαση γιατί δεν αποτελεί αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

12. Ενέκρινε την παροχή άδειας, κατ? άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

13. Ενέκρινε τις Χορηγίες - Δωρεές που δόθηκαν κατά το 2008 και καθόρισε ποσό χορηγιών κατά το 2009
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.