ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πως είδε η Κύπρου ΑΧΕ τα αποτελέσματα των εταιρειών του FTSE 20

12:26 - 03 Δεκ 2009 | Επιχειρήσεις
Μείωση της κερδοφορίας εμφανίζουν στο σύνολο τους οι Εταιρείες που συμμετέχουν στο δείκτη FTSE ASE-20, όσον αφορά τα δημοσιευμένα οικονομικά τους στοιχεία για το 9μήνο της χρήσης 2009, συγκρινόμενα με το αντίστοιχο διάστημα του 2009, αναφέρει η Κύπρου Χρηματιστηριακή σε σχετική της έκθεση.

Η εικόνα αυτή είναι αντιπροσωπευτική και των υπολοίπων εισηγμένων εταιρειών του ΧΑ. Αναλυτικά, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (καθαρά κέρδη) υποχώρησαν 12,8%, ενώ εξαιρουμένων των τραπεζών εμφανίζουν σημαντική ενίσχυση κατά 20,7% σε σχέση με τα κέρδη του 2008.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του FTSE ASE-20 μειώθηκε κατά 11,3% το 9μήνο του 2009, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ εξαιρουμένων των τραπεζών η μείωση ανήλθε σε 16,3%.

Το μέσο σταθμικό περιθώριο των καθαρών κερδών υποχώρησε στο 11,1% από 11,3% το αντίστοιχο διάστημα το 2008. Εξαιρουμένων των τραπεζών το μέσο σταθμικό περιθώριο των καθαρών κερδών παρουσιάζεται ενισχυμένο στο 7,7% από 5,3% το 9μήνο του 2008.

Για τις τράπεζες που συμμετέχουν στο δείκτη FTSE ASE20, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,46 δισ. έναντι 3,62 δισ. ευρώ το 2008. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν βελτίωση κατά το β’ τρίμηνο, με τα κέρδη να ενισχύονται από χρηματοοικονομικές πράξεις σε ομόλογα, ενώ συνεχίσθηκε η συντηρητική πολιτική κάλυψης του δανειακού τους χαρτοφυλακίου.

Τα καθαρά κέρδη Εταιριών εξαιρουμένου των τραπεζών διαμορφώθηκαν στα 2,52 δισ. έναντι 2,08 δισ. το 2008, αποτελώντας το 49% της συνολικής κερδοφορίας του FTSE ASE-20 έναντι 63% για την ίδια περίοδο πέρυσι.

Επισημαίνεται ότι οι Εταιρείες του δείκτη FTSE ASE-20 αποτελούν το 72% περίπου της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ. Ο κλάδος των τραπεζών αντιπροσωπεύεται με 8 Εταιρείες, οι οποίες αποτελούν το 40% περίπου της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ.

Τράπεζες
Η εικόνα των αποτελεσμάτων των εισηγμένων στο ΧΑ τραπεζών δείχνει να βελτιώνεται σταδιακά τα τελευταία τρίμηνα μετά το πρώτο. Έτσι το 3ο τρίμηνο η κερδοφορία ήταν καλύτερη από το 2ο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση τα λειτουργικά έσοδα (Κύκλος Εργασιών) των τραπεζών το 9-μηνο του 2009 βελτιώθηκαν συνολικά κατά 5,5%. Σε επίπεδο κερδοφορίας όμως έχει καταγραφεί υποχώρηση των καθαρών κερδών κατά 32%. Οι τράπεζες ενισχύθηκαν σημαντικά και το 3ο τρίμηνο από επενδύσεις τους σε ομόλογα του δημοσίου. Η σταδιακή αναπροσαρμογή δανείων αλλά και η περαιτέρω εξομάλυνση της διατραπεζικής αγοράς τόσο σε επίπεδο ρευστότητας όσο και σε υποχώρηση του διατραπεζικού επιτοκίου euribor ωφελούν τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (ΝΙΜ) των εισηγμένων στο ΧΑ τραπεζών. Η ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής βάσης των Ελληνικών τραπεζών μέσω προγράμματος ύψους 28 δισ. ευρώ του δημοσίου εξακολουθεί να παρέχει περιθώριο ασφάλισης των Ελληνικών τραπεζών στην κρίση και συγκεκριμένα ασφάλεια έναντι πιθανώς μεγαλύτερων επισφαλειών σε δάνεια. Πρέπει να σημειωθεί ότι μέρος της ενίσχυσης που παρέχεται σε εγγυήσεις και σε ομόλογα αποσύρεται σταδιακά από το 4ο τρίμηνο του 2009. Οι υψηλές προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια των εισηγμένων στο ΧΑ τραπεζών σχηματίζουν ένα ακόμα (εκτός της ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας) περιθώριο ασφάλειας για τυχόν μελλοντική αύξηση των επισφαλειών. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η πιστωτική επέκταση έχει υποχωρήσει αρκετά. Εκτιμάται ότι η σταδιακή (έστω και αργή) βελτίωση των οικονομιών που ήδη καταγράφεται σηματοδοτεί την βελτίωση των συνθηκών δανεισμού αλλά και της ζήτησης για δανεισμό το 2010 γεγονός που θα ωφελούσε τα μελλοντικά αποτελέσματα των τραπεζών - ειδικά από το 2010. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank. Οι δύο μεγαλύτερες Ελληνικές τράπεζες στοχεύουν να αποπληρώσουν το Ελληνικό Δημόσιο (προνομιούχες μετοχές) στο 1ο εξάμηνο του 2010. Οι υπόλοιπες μεγάλες Ελληνικές τράπεζες διαψεύδουν ότι χρειάζονται αυξήσεις κεφαλαίου και ότι διαθέτουν επαρκή ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια για την αποπληρωμή του Δημοσίου.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.