ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στις 30/6 η τακτική ΓΣ της Centric

11:39 - 06 Ιουν 2011 | Επιχειρήσεις
Σε τακτική γενική συνέλευση καλεί στις 30 Ιουνίου 2011 τους μετόχους της η Centric για την, μεταξύ άλλων, εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2010-31.12.2010, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2010-31.12.2010. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2011 - 31.12.2011.

4. Έγκριση κατ άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010 και έγκριση αυτών για την περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2012.

5. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

6. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με εταιρίες ελεγχόμενες από μέλη του ΔΣ βάσει του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

7. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.