ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στα 52 χιλ. ευρώ τα κέρδη της Profile

15:49 - 30 Αυγ 2011 | Επιχειρήσεις
Στα 52.000 ευρώ έναντι 47.000 ευρώ κατήλαθν τα καθαρά κέρδη της Profile στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε στα 4,453 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2011 από 5,020 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μικρή πτώση λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, ωστόσο η χρηματοοικονομική υγεία του Ομίλου παραμένει ιδιαιτέρως ισχυρή λόγω της αυξημένης ρευστότητας και της διατήρησης χαμηλού δανεισμού.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €831 χιλ. από €475 χιλ., καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 75,10%. Το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα €190 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση 47,35%, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €52 χιλ., από €47 χιλ. το 2010, ενώ τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε €89 χιλ. για το α' εξάμηνο του 2011 από €50 χιλ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι, αποτέλεσμα και της περαιτέρω μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Τα διαθέσιμα του Ομίλου το α' εξάμηνο του 2011 αυξήθηκαν κατά 46,15% και διαμορφώθηκαν σε €4,225 εκατ. από €2,891 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2010, συνέπεια της μείωσης των απαιτήσεων και της αποτελεσματικής οργάνωσης του Ομίλου.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €3,945 εκατ. από €4,458 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα €39 χιλ. για το α' εξάμηνο του 2011, από €21 χιλ. το 2010, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα €739 χιλ. από €366 χιλ. αύξηση μεγαλύτερη από 100%. Το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα €166 χιλ. από €106 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι. Το καθαρό κέρδος μετά από φόρους προσδιορίστηκε σε €10 χιλ. από €5 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Συνοψίζοντας, τα μεγέθη του Ομίλου εμφανίζουν συνεχή προοδευτική βελτίωση τόσο σε επίπεδο κερδών όσο και σε επίπεδο διαχείρισης εξόδων. Οι επενδύσεις της εταιρείας συνεχίζονται για την ανάπτυξη ιδίων συστημάτων τα οποία και συμβάλλουν σημαντικά στα μεγέθη, ενώ πραγματοποιούνται ενέργειες προβολής τους στις χώρες του εξωτερικού, με σκοπό την αύξηση της διείσδυσης.

Στην εγχώρια αγορά, η παρούσα κρίση δημιουργεί κλίμα στασιμότητας στις νέες αναθέσεις αλλά και στην εκπλήρωση υποχρεώσεων από τους οργανισμούς του Δημοσίου τομέα, φαινόμενο το οποίο όμως τους τελευταίους μήνες δείχνει να αλλάζει προς το καλύτερο. Ο ιδιωτικός τομέας πραγματοποιεί επιχειρηματικές κινήσεις, με επιφυλακτικά, όμως βήματα ως προς την ανάληψη υποχρεώσεων. Παρά τη γενικότερη κατάσταση, η PROFILE συνεχίζει στο 2011 με νέα και σημαντικά έργα που αφορούν στην υλοποίηση των συστημάτων που αναπτύσσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους.

Η εταιρία προσδοκά περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, ως αποτέλεσμα της εξειδίκευσης που διαθέτει, της διατήρησης υψηλού επιπέδου ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, της βελτίωσης της οργανωτικής της δομής και κυρίως, της διευρυνόμενης παρουσίας της σε χώρες του εξωτερικού.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.