ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Pasal: Συρρίκνωση ζημιών στο 9μηνο

17:18 - 29 Νοε 2011 | Επιχειρήσεις
Η PASAL Development Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη του εννεαμήνου 2011 (προ αποτελεσμάτων αναπροσαρμογής των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες) ανήλθαν σε € 1,8 εκ. έναντι € 0,6 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2010.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίωνση, τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 8,5 εκ. έναντι ζημιών € 14,3 εκ. το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο. Τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) ανήλθαν σε 5,7 εκ. έναντι € 6,8 εκ. το 2010, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 40%.

Η καθαρή αξία του ενεργητικού προ αναβαλλόμενης φορολογίας (NAV) την 30.9.2011 διαμορφώθηκε σε € 70,2 εκ. (€ 4,7 ευρώ/μετοχή) ενώ αντίστοιχα η καθαρή αξία του ενεργητικού μετά από την αναβαλλόμενη φορολογία (triple net NAV) ανήλθε σε € 53,4 κ. (€ 3,57 ανά μετοχή) έναντι € 61,9 εκ. την 31.12.2010 σαν αποτέλεσμα των ζημιών από αποτίμηση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων σε χαμηλότερες εύλογες αξίες.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του τριμήνου ανήλθε σε 132,4 εκ. ευρώ, χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή σε σχέση με το τέλος της χρήσης του 2010 (€ 131,6 εκ).

Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου στις 30.9.2011 ανήλθε σε € 178,3 εκ.

Η εταιρεία στηρίζεται στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, και εστιάζεται στην επενδυτική αξιοποίηση και ανάπτυξη ακινήτων τα οποία διαθέτει. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη του εμπορικού κέντρου AthensHeart, το οποίο βελτίωσε την προβολή του και την σύνθεση των μισθωτών (tenant mix), και αναμένεται η βελτίωση αυτή να συνεχιστεί καθ' όλο το 2012 με την προσθήκη νέων και ισχυρών μισθωτών παρ' όλη την αρνητική συγκυρία.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι τα εμπορικά κέντρα έχουν καλύτερες δυνατότητες αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης και ταυτόχρονα θετικότερες προοπτικές από άλλες εμπορικές αναπτύξεις.

Η PASAL είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της TRASTOR ΑΕΕΑΠ, η οποία διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων και προσφέρει υψηλή μερισματική απόδοση. Η συμμετοχή αυτή αντισταθμίζει τον κίνδυνο της ανάπτυξης ακινήτων, και της δίνει δυνατότητες συνεργειών.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.