ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΥΔΑΠ: Στα 35,6 εκατ. τα κέρδη το 2011

12:57 - 30 Μαρ 2012 | Επιχειρήσεις
Στα 35,6 εκατ. ευρώ από 30 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ το 2011 σημειώνοντας αύξηση κατά 18,6%. Η εταιρεία προέβη σε μειώσεις μισθών κατά 18,4 εκατ. ευρώ και περικοπή προσωπικού κατά 240 άτομα.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 358,6 εκατ. € από 379 εκατ. € το 2010 παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,4% (-20,4 εκατ. €). Η μείωση αυτή προέκυψε τόσο από την υποχώρηση κατά 12,1 εκατ. € των εσόδων από παροχή νερού και σχετιζομένων με αυτή εργασιών (-4,9%) όσο και από την αντίστοιχη πτώση των εσόδων από υπηρεσίες αποχέτευσης κατά 9,2 εκατ. (-7,3%).

 

Πτώση παρουσιάστηκε επίσης και στα έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος κατά 1 εκατ. €, ενώ αύξηση κατά 2 εκατ. € παρουσίασαν μόνο τα έσοδα από κατασκευές έργων για τρίτους (με σχεδόν ισόποσο κόστος). Η αύξηση αυτή συνδέεται άμεσα με τη βλάβη του υδραγωγείου στη θέση Σαράντι που παρουσιάστηκε στα τέλη Μαρτίου του 2011 και οδήγησε σε αυξημένες δαπάνες άντλησης νερού από την Υλίκη αλλά και σε έργα αποκατάστασης του υδραγωγείου. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τόσο την ΕΥΔΑΠ Παγίων όσο και το Υπουργείο Υποδομών και είναι απαιτητές από τους φορείς αυτούς.

 

Το συνολικό λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα 309,3 εκατ. € από 342,2 εκατ. € το 2011 και σημείωσε υποχώρηση κατά 32,8 εκατ. € (-9,6%) σε σχέση με το 2010.

 

Ειδικότερα το κόστος πωληθέντων κατά το 2011 μειώθηκε κατά 21,4 εκατ. € (-9,3%) και διαμορφώθηκε στα 208,7 εκατ. € από 230,1 εκατ. € το 2010 ενώ στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και τα έξοδα διοίκησης που παρουσίασαν μείωση κατά 4 εκατ. € (-6,4%) αλλά και διάθεσης που μειώθηκαν κατά 7,4 εκατ. € (-15,1%).

 

Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να αυξηθεί το Μικτό Περιθώριο Κέρδους κατά 1 εκατ. € (+0,7%) και να διαμορφωθεί στα 149,9 εκατ. € από 148,9 εκατ. το 2010. Το μικτό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε στο 41,8% από 39,3% κατά το 2010.

 

Σε ότι αφορά την εξέλιξη των λειτουργικών εξόδων ανάλογα με το είδος τους η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην κατηγορία των αμοιβών και εξόδων προσωπικού κατά 30,6 εκατ. € (–15,6%). Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης αυτής οφείλεται στις μειώσεις των μισθών και των ημερομισθίων κατά 18,4 εκατ. € (-13,7%) και των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9 εκατ. € (-14,4%).

 

Μείωση παρουσιάστηκε και στον αριθμό του προσωπικού κατά 240 άτομα, καθώς στις 31/12/2011 εργάζονταν 2.671 άτομα έναντι 2.911 ατόμων στις 31/12/2010.

 

Μείωση παρουσιάστηκε επίσης και στην κατηγορία των αμοιβών και εξόδων τρίτων (κυρίως εργολάβων, μελετητών και συμβούλων σε συντηρήσεις και αποκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης). Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων από 42,8 εκατ.€ το 2010 μειώθηκαν στα 41,1 εκατ. € το 2011 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,7 εκατ. €(-3,9%).

 

Τα έξοδα από παροχές τρίτων παρουσίασαν μείωση κατά 1,7 εκατ. € (-3,9%) και διαμορφώθηκαν στα 41,4 εκατ. € από 43,1 εκατ. € το 2010.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 49,3% και έφθασαν τα 15,8 εκατ. € από 10,6 εκατ. € το 2010 κυρίως λόγω της αύξησης των επιτοκίων ενώ τα χρηματοοικονομικά έσοδα είχαν μείωση της τάξης του 1,1 εκατ. € και έφθασαν στα 4,8 εκατ. € από 5,9 εκατ. € το 2010.

 

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός στις 31/12/2011 διαμορφώθηκε στα 201,7 εκατ. € από 204,2 εκατ. € στις 31/12/2010 παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,5 εκατ. € (-1,2%).

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 35,6 εκατ. € από 30 εκατ. € το 2010 σημειώνοντας αύξηση κατά 18,6%.

 

Οι Λειτουργικές Ταμιακές Ροές διαμορφώθηκαν στα 18,6 εκατ. € από 27,8 εκατ. € το 2010, οι οποίες επηρεάστηκαν από τη μείωση του κύκλου εργασιών. Σημαντική αύξηση παρουσιάστηκε στη μεταβολή των απαιτήσεων από πελάτες κατά 38,6 εκατ. € έναντι αντίστοιχης αύξησης 26,1 εκατ. € το 2010. Οι Επενδυτικές Ταμιακές Ροές έφθασαν στα –17,9 εκατ. € το 2011 από –32,5 εκατ. € το 2010. Στην πτώση αυτή συνέβαλε η μείωση των αποκτήσεων ενσώματων ακινητοποιήσεων στα 32,1 εκατ. € έναντι 49,8 εκατ. € το 2010.

Οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (Free Cash Flows) που προέρχονται από τη διαφορά Λειτουργικής από την Επενδυτική Ταμιακή Ροή, διαμορφώθηκαν στις 671 χιλιάδες €που ήταν για πρώτη φορά θετικές σε ετήσια βάση κατά τα τελευταία πέντε έτη.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.