ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Avenir: Στις 29/6 η τακτική ΓΣ για ΑΜΚ

10:46 - 08 Ιουν 2012 | Επιχειρήσεις
Η εταιρεία Avenir Α.Ε. θα πραγματοποιήσει την τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/06, για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 12.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περαιωθείσα την 31.12.2011 εταιρική χρήση (01/01/2011 έως 31/12/2011) που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς επίσης και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών της Εταιρείας για την ως άνω εταιρική χρήση, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

 

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

 

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2012 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

 

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012.

 

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα.

6. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 ως ισχύει σήμερα και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της.

7. Λήψη απόφασης και έγκριση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 12.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών, δια εκδόσεως 80.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (άρθρο 47 ΚΝ.2190/1920), με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

8. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

<a href='http://62.169.203.53/ads/adclick.php?n=a2896f99' target='_blank'><img src='http://62.169.203.53/ads/adview.php?what=zone:55&n=a2896f99' border='0' alt=''></a>

 ΧΡΗΣΤΙΚΑ   

 Real Time ΧΑ

 Λογιστικές
Καταστάσεις


 Ανακοινώσεις ΧΑ

 Τεχνική Ανάλυση

 Ιδέες της Ημέρας

 Κεφαλαιοποιήσεις

 Πακέτα

 Εύρεση Συμβόλου

 


Δημοσιεύθηκε: 10:30 - 08/06/12
<SCRIPT language='JavaScript1.1' SRC="http://ad-emea.doubleclick.net/adj/N5826.151879.1130132053421/B6206391;abr=!ie;sz=300x60;pc=[TPAS_ID];ord=[timestamp]?"> </SCRIPT> <NOSCRIPT> <A HREF="http://ad-emea.doubleclick.net/jump/N5826.151879.1130132053421/B6206391;abr=!ie4;abr=!ie5;sz=300x60;pc=[TPAS_ID];ord=[timestamp]?"> <IMG SRC="http://ad-emea.doubleclick.net/ad/N5826.151879.1130132053421/B6206391;abr=!ie4;abr=!ie5;sz=300x60;pc=[TPAS_ID];ord=[timestamp]?" BORDER=0 WIDTH=300 HEIGHT=60 ALT="Advertisement"></A> </NOSCRIPT>
Η εταιρεία Avenir Α.Ε. θα πραγματοποιήσει την τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/06, για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 12.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την περαιωθείσα την 31.12.2011 εταιρική χρήση (01/01/2011 έως 31/12/2011) που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς επίσης και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών της Εταιρείας για την ως άνω εταιρική χρήση, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2012 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011 και προέγκριση των αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012.Μοιραστείτε
το άρθρο
LinkedIn Facebook Twitter Σχολιάστε
παρακάτω
  
Το άρθρο συνεχίζεται παρακάτω


<a href='http://62.169.203.53/ads/adclick.php?n=a2896f99' target='_blank'><img src='http://62.169.203.53/ads/adview.php?what=zone:49&n=a2896f99' border='0' alt=''></a>


 


5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα.

6. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 ως ισχύει σήμερα και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της.

7. Λήψη απόφασης και έγκριση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 12.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών, δια εκδόσεως 80.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (άρθρο 47 ΚΝ.2190/1920), με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

8. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.