ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σύμφωνο συνεργασίας ΕΒΕΑ - ΕΣΥΠ για την αξιοποίηση των προτύπων

13:18 - 29 Ιουλ 2013 | Επιχειρήσεις
Σύμφωνο συνεργασίας, για αξιοποίηση της Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Τυποποίησης και των προτύπων, προς όφελος της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, υπέγραψαν, την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο κ. Άγγελος Τόλκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) που περιλαμβάνει και τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης/ΕΛΟΤ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η πρόσβαση και η καλύτερη αξιοποίηση των προτύπων από τα στελέχη και τις επιχειρήσεις θα ενισχύσει την ικανότητα προσωπικού και επιχειρήσεων για εισαγωγή καινοτομιών, για κατανόηση και προσαρμογή στους κανόνες της αγοράς, για την καλύτερη αξιοποίηση ευκαιριών και διαθέσιμων πόρων, φυσικών, τεχνολογικών και γνωσιακών, για τη διαφάνεια στις σχέσεις επιχειρήσεων και πελατών τους και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των και των άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (1025/2012) που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, υπογραμμίζει την ανάγκη για την υποστήριξη της συμμετοχής των ΜμΕ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα τυποποίησης, δηλαδή τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές Τυποποίησης CEN/CENELEC και Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) και τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης των κρατών-μελών όπως ο ΕΛΟΤ.

Το τελικό ζητούμενο είναι η υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της προαγωγής της κουλτούρας για την τυποποίηση και την ποιότητα, της καθιέρωσης βέλτιστων πρακτικών, της αναβάθμισης της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους κλάδους εθνικής προτεραιότητας, με τελικό στόχο την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.