ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Tεχνική Ολυμπιακή: Μειώθηκαν οι ζημιές στο 9μηνο

17:23 - 02 Δεκ 2013 | Επιχειρήσεις
Ο Όμιλος εταιρειών της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το 9μηνο χρήσης 2013 που έληξε στις 30/09/2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 9μήνου 2013 ανήλθε στο ποσό των € 32,12 εκατ. έναντι € 21,32 εκατ. της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου 9μήνου 2012, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των € 0,67 εκατ. έναντι € 1,20 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2012.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το 9μηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 1,24 εκατ. έναντι ζημιών € 2,66 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2012.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων το 9μηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε ζημία ποσού € 12,89 εκατ. έναντι 17,24 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο 2012, ενώ τα αντίστοιχα εταιρικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 0,06 εκατ. έναντι ζημιών € 0,84 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2012.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθαν το 9μηνο του 2013 σε € 325,06 εκατ.

 
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.