ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Intrakat: Προς απορρόφηση της Πρίσμα Δομή ΑΤΕ

11:21 - 29 Αυγ 2014 | Επιχειρήσεις
Στην εξαγορά 490.500 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 32,57%, της θυγατρικής εταιρείας Πρίσμα Δομή Α.Τ.Ε. προέβη στις 25/8/2014 η Intrakat, έναντι συνολικού τιμήματος 1.35 εκατ. ευρώ.

Έτσι, το ποσοστό συμμετοχής της στην εν λόγω θυγατρική μετά την εξαγορά ανέρχεται στο 100%.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της Ιntrakat κατά τη συνεδρίασή του της 26/8/2014, αποφάσισε τη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της Πρίσμα Δομή. Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Πρίσμα Δομή από την Intrakat με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού της πρώτης την 31/08/2014.

Δεδομένου ότι η Πρίσμα Δομή διαθέτει  τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην εκτέλεση τεχνικών έργων υποδομής και η δραστηριότητά της είναι συμπληρωματική της Intrakat, αναμένεται η ενοποίηση των δραστηριοτήτων να προσδώσει στην Intrakat πρόσθετη αξία και να μεγιστοποιήσει την ωφέλεια των μετόχων, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η ολοκλήρωση της ανωτέρω συγχώνευσης δι' απορροφήσεως τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων των συγχωνευομένων εταιρειών και την αίρεση της κατά νόμο λήψεως όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.