ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΠΑνΕΚ: Το Γραφείο Πληροφόρησης δέχθηκε 18.784 κλήσεις, 3.383 emails!

10:34 - 05 Δεκ 2018 | Επιχειρήσεις
Μεγάλη ανάπτυξη σε επίπεδο εντάξεων και νομικών δεσμεύσεων είχε το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), για την περίοδο του Νοεμβρίου 2017 μέχρι και του Νοεμβρίου του 2018, ως επακόλουθο όλων των εντατικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.

Αυτό αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας σχετικά με το ΕΠΑνΕΚ με αφορμή την ανακοίνωση ότι, την Τετάρτη,  12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αθηναΐς», στον Βοτανικό, η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων πολιτικής και των επιτελικών δομών με αρμοδιότητα στους τομείς παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ,  των  οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με το πρόγραμμα καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των ενδιάμεσων φορέων.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της επιτροπής θα παρουσιαστούν στα μέλη, μεταξύ άλλων, η πορεία υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ και η προτεινόμενη αναθεώρηση, η πρόοδος των μεγάλων έργων στους τομείς της ενέργειας και των τεχνολογιών πληροφορικής και τα πληροφοριακά συστήματα της διαχειριστικής αρχής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας η εγκεκριμένη εξειδίκευση του προγράμματος, ύστερα από την 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 35 γραπτές διαδικασίες, καλύπτει το 136% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης και ανέρχεται σε 6.675 εκ. ευρώ. Κατά το τελευταίο έτος, η υλοποίηση του προγράμματος παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη σε επίπεδο εντάξεων και νομικών δεσμεύσεων ως επακόλουθο όλων των εντατικών ενεργειών κατά τα προηγούμενα έτη. Οι προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί έχουν προϋπολογισμό 4.182 εκ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν ποσοστό ενεργοποίησης 85%, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά την 3η Συνεδρίαση της ΕπΠα ήταν 3.089 εκατ ευρώ (63% % επί του ισχύοντος προυπολογισμού του ΕΠΑνΕΚ). Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 71% του προϋπολογισμού του ΕΠΑΝΕΚ, ενώ πέρυσι ήταν στο 31,8% (επί του ισχύοντος προϋπολογισμού του ΕΠΑνΕΚ). Σε επίπεδο πλήθους έργων, είναι ενταγμένα 13.334 έργα στο ΕΠΑΝΕΚ εκ των οποίων τα 13.006 είναι έργα κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

Η συγκριτικά υπολειπόμενη πρόοδος από πλευράς δαπανών, αναμένεται να ανατραπεί το επόμενο έτος, ύστερα από την πλήρη ενεργοποίηση του ΕΠΑΝΕΚ σε επίπεδο ενταγμένων έργων.

Πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή του ΕΠΑνΕΚ

 Βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου επικοινωνιακής στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ και των συμπερασμάτων της έρευνας που διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο 2018, η υλοποίηση των επικοινωνιακών ενεργειών εστίασε κυρίως στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Επίσης δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη των δικαιούχων και ενδιάμεσων φορέων, σε επικοινωνιακό επίπεδο, των ενημερωτικών εκδηλώσεων και στην παροχή χρήσιμου επικοινωνιακού υλικού. Σε συνέχεια των εφαρμοσμένων επικοινωνιακών τακτικών που είχαν υιοθετηθεί το 2017, όπως σημειώνεται, αξιοποιήθηκε απλό και επεξηγηματικό υλικό επικοινωνίας – κατανοητό στον μέσο πολίτη, διατηρώντας παράλληλα την ομοιομορφία και συνέπεια της ταυτότητας του ΕΠΑνΕΚ και του ΕΣΠΑ.

Επικοινωνιακή προβολή και πληροφόρηση για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (στοιχεία μέχρι 24/11/2018)

- Δράσεις που είχαν δημοσιευθεί το 2017: Για τις Δράσεις που είχαν δημοσιευθεί το 2017 και ήταν ανοικτές το πρώτο τρίμηνο του 2018 ή και περαιτέρω, η επικοινωνία εστίαζε σε υπενθυμητικές ενέργειες, στην ενημέρωση για την εξέλιξη των δράσεων με κάθε νεότερο καθώς και στην επικοινωνιακή υποστήριξη των εκδηλώσεων που πραγματοποιούσε ο ενδιάμεσος φορέας μέσω της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων. Σημειώνεται ότι συνεχίζεται η προβολή της δράσης «Επιχειρούμε Έξω» που παραμένει ανοικτή καθώς επίσης και των δράσεων που αφορούν σε υποδομές «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» και «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».

- Δράσεις που δημοσιοποιήθηκαν το 2018: Τον Ιούνιο 2018 δημοσιεύθηκαν οι δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό βήμα», «Ψηφιακό Άλμα», «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», και «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Για την κάθε δράση ενίσχυσης, σχεδιάστηκε ξεχωριστή οπτική ταυτότητα, προσαρμοσμένη στο στόχο και στο ειδικό κοινό κάθε δράσης, διατηρώντας συνεκτικά χαρακτηριστικά με την ταυτότητα του ΕΠΑνΕΚ. Δημιουργήθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα media kits, infographics με επικέντρωση στα σημαντικά σημεία των δράσεων, επικοινωνιακές συνόψεις, ηλεκτρονικά banners, αφίσες, πρότυπα παρουσιάσεων προς χρήση στις εκδηλώσεις, εκδόσεις αρχείων συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων κ.α. Η επικοινωνία έγινε συστηματική μέσω των κοινωνικών δικτύων στα οποία επενδύθηκε και ένα μικρό κονδύλι, για την αύξηση της εμβέλειας των σχετικών αναρτήσεων.

Προκειμένου να τονωθεί το ενδιαφέρον για τις τρεις Δράσεις ενίσχυσης, δημοσιεύθηκαν μικρά βίντεο, τα οποία παράχθηκαν με ίδια μέσα, αξιοποιώντας τα γραφικά τα οποία είχαν δημιουργηθεί για την προβολή της Δράσης. Τα βίντεο ήταν αρκετά δημοφιλή στα κοινωνικά δίκτυα ενώ προβλήθηκαν επίσης σε εκθέσεις και εκδηλώσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη πρώτη του δημοσίευση στο facebook το ενημερωτικό βίντεο για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» είχε «απήχηση» σε 7.560 άτομα με το 89% να αποτελεί «οργανικό» αποτέλεσμα (δηλαδή μη πληρωμένο) ενώ έγιναν 41 διαμοιράσεις από το κοινό. Για τη δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες ενημερωτικές εκδηλώσεις ενώ σχεδιάστηκε και ειδικό πολυσέλιδο έντυπο το οποίο παρουσίαζε συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά της δράσης.

Σημαντικό γεγονός εκτιμάται ότι αποτέλεσε και η ενεργοποίηση του «EquiFund». Το EIF διοργάνωσε ειδική εκδήλωση στις 16 Απριλίου του 2018, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο πρωθυπουργός της χώρας. Στους συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονταν υφιστάμενοι και εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες, εκπρόσωποι ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων και θεσμών και πολιτικά πρόσωπα. Την εκδήλωση παρακολούθησαν από κοντά, πάνω από 1000 άτομα και 4.100 ακόμη την παρακολούθησαν σε live streaming από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Περισσότερα από 80 άρθρα εφημερίδων και έντυπων μέσων αναφέρθηκαν στο γεγονός της εκδήλωσης και πάνω από 300 στο EquiFund ενώ πραγματοποιήθηκαν και 2 συνεντεύξεις του CEO του EiF, Mr. Pier Luigi Gilibert. Σε πολλές περαιτέρω ενέργειες δημοσιότητας προχώρησαν και οι εκπρόσωποι των επενδυτικών Funds.

 Γραφείο Πληροφόρησης: δέχθηκε 18.784 τηλ. κλήσεις, 3.383 emails

Το Γραφείο Πληροφόρησης λειτουργεί καθημερινά στον ισόγειο χώρο της Διαχειριστικής Αρχής (Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα) και το ωράριο λειτουργίας του είναι από 08:00 έως 17:00. Τα στελέχη ενημέρωσης εξυπηρετούν τηλεφωνικά μέσω της γραμμής 801 11 36 300 (08:00 έως 19:00), δια ζώσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (). Όλα τα ερωτήματα καταχωρούνται και συλλέγονται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στο ενδιαφέρον και το επίπεδο εξυπηρέτησης του κοινού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το συγκεκριμένο διάστημα (Νοέμβριος 2017 - Νοέμβριος 2018) απαντήθηκαν συνολικά 18.784 τηλ. κλήσεις, 3.383 emails και εξυπηρετήθηκαν 600 επισκέπτες.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η ιστοσελίδα δέχεται κατά μέσο όρο 9.011 επισκέψεις την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων και των μη εργάσιμων ημερών. Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό αριθμό μοναδικών επισκεπτών και τον μέσο όρο χρόνου παραμονής στην ιστοσελίδα διαπιστώνεται ότι το www.antagonistikotita.gr αποτελεί κεντρικό σημείο παροχής πληροφοριών για τις προκηρύξεις και τα νέα του προγράμματος.

Κοινωνικά Δίκτυα (στοιχεία 24/11/2018)

Οι σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα και ειδικότερα στο Facebook, στο Twitter, στο LinkedIn και στο YouTube, κρίνονται ως αποτελεσματικές στην ευρεία διάδοση της πληροφόρησης με πολύ χαμηλό κόστος. Πραγματοποιήθηκαν πυκνές αναρτήσεις οι οποίες προσαρμόστηκαν ανάλογα και με τις επικοινωνιακές ανάγκες του προγράμματος και του σταδίου υλοποίησης της κάθε δράσης του ΕΠΑνΕΚ.

Η σελίδα στο Facebook (www.facebook.com/espaepanek) έχει συγκεντρώσει 12.154 ακολούθους, σημειώνοντας σταθερή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (11.310 μέχρι 30/11/17) και αξιολογείται πολύ θετικά από το κοινό, όχι μόνο για το περιεχόμενο των αναρτήσεων αλλά και για τον πολύ σύντομο χρόνο ανταπόκρισης στα μηνύματα – ερωτήματα των χρηστών. Άλλα στατιστικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον είναι ο μέσος όρος απήχησης της σελίδας (οργανικής – δηλαδή άνευ πληρωμένων αναρτήσεων) ο οποίος είναι 1923 άτομα. Επίσης είναι αξιοσημείωτη η μοιρασμένη κατανομή του κοινού 51% γυναίκες και 48% άντρες. Ηλικιακά η πλειοψηφία όσων έχουν κάνει like ανήκουν στην ομάδα 25-34 (16% γυναίκες και 18%άντρες) καθώς και στην ομάδα (35-44 17% γυναίκες και 17% άντρες). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις αρχές του 2017 η Facebook έχει  προβεί σε σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο των επαγγελματικών σελίδων κάτι που συνολικά μειώνει την οργανική απήχηση τους, ωστόσο η σελίδα μας παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο στα στατιστικά της αποτελέσματα.

Την σελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο Twitter (https://twitter.com/espaepanek) ακολουθούν 1.356 followers (έναντι 1068 τέλη του 2017) και η απόδοση της έχει βελτιωθεί σημαντικά με την απήχηση του λογαριασμού να φτάνει σε έναν μήνα χρήσης τα 30.000 άτομα (ενδεικτικά κατά Μ.Ο. τις τελευταίες 28 μέρες) ενώ σε κάποια δημοφιλή μεμονωμένα tweets η απήχηση ξεπερνάει τα 3.000 άτομα.

Επίσης, σημειώνεται ότι η σελίδα στο Linkedin (https://www.linkedin.com/groups/5063337) έχει 748 μέλη. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές ενέργειες και ως προς το You Tube channel τις οποίες θα εντατικοποιηθούν το 2019.

ΔΕΘ

Από τη ΔΕΘ τα στατιστικά ποσοτικά στοιχεία διαμορφώθηκαν ως εξής: 399 από τους καταγεγραμμένους επισκέπτες που ήθελαν εις βάθος πληροφόρηση, ήταν άνδρες (70%) και 166 γυναίκες (30%), 288 (51%) άτομα είχαν ερωτήσεις γενικού περιεχομένου αναφορικά με το πρόγραμμα, 169 (περ. 30%) είχαν απορίες για τις Ψηφιακές Δράσεις («Ψηφιακό Βήμα» – «Ψηφιακό Άλμα») με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να αφορά την Δράση «Ψηφιακό βήμα». Αρκετά λιγότεροι ρώτησαν για τις ανοικτές Δράσεις «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» και για την Δράση «Επιχειρούμε Έξω». Οι υπόλοιπες επισκέψεις αφορούσαν δράσεις που ήταν σε φάση υλοποίησης.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.