• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Η Trastor αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος

18:56 - 05 Απρ 2019 | Επιχειρήσεις
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 απόφασισε η τακτική γενική συνέλευση της Trastor.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία με την επωνυμία "TRASTOR Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας" και τον διακριτικό τίτλο "TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π." εφεξής "η Εταιρεία", σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 5ης Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στις 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 77.591.477 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 80.690.653, δηλαδή το 96,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:

Επί του 1ου Θέματος: Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2018 έως 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας με τις σχετικές Ετήσιες Εκθέσεις του .Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018).

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,16%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.591.477

Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.591.477

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,16%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Επί του 2ου Θέματος: Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2018.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/2 (50%)

Επιτευχθείσα: 96,16%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 80% Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.591.477

Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.591.477

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,16%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Επί του 3ου Θέματος: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απήλλαξε τους ελεγκτές.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,16%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.591.477

Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.591.477

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,16%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Επί του 4ου Θέματος: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2019.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.”, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2019, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,13%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.570.477

Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.570.477

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,13%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Επί του 5ου Θέματος: Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το διορισμό της εταιρείας "CBRE Axies A.E.” ως ανεξάρτητου εκτιμητή, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.

Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως: (α) διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του ανεξάρτητου εκτιμητή, (β) προβεί και σε επιλογή ενός δεύτερου εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας και να διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή του και (γ) αναθέσει περαιτέρω την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων σε μέλος ή μέλη του.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,16%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.591.477

Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.591.477

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,16%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Επί του 6ου Θέματος: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2018 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών κατά τη χρήση 2018 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την εταιρική χρήση 2019.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,16%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.591.477

Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.591.477

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,16%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Επί του 7ου Θέματος: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση παρέσχε άδεια, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,16%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.591.477

Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.591.477

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,16%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Επί του 8ου θέματος: Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,16%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.591.477

Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.591.477

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,16%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Επί του 9ου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 πρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και όρισε δύο ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Τάσος Καζίνος

Γεώργιος Τίγγης

Anthony Clifford Iannazzo

Γεώργιος Κορμάς

Λάμπρος Παπαδόπουλος

Hugo Moreira

Jeremy Greenhalgh, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Howard Prince-Wright, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,16%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.591.477

Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.591.477

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,16%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Επί του 10ου θέματος: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και όρισε τον Πρόεδρο αυτής.

Ησύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία της οποίας είναι τετραετής, έχει ως ακολούθως:

Howard Prince - Wright, Πρόεδρος Γεώργιος Τίγγης, Μέλος και Δημήτριος Γκούμας, Μέλος

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 96,16%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 77.591.477

Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.591.477

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 96,16%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου: 100%

Επί του 11ου θέματος: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση του 2018. Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman