ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

FG Europe: Στα 0,4€ ανά μετοχή το αντάλλαγμα δημόσιας πρότασης

19:26 - 24 Ιουλ 2019 | Επιχειρήσεις
Το ΔΣ της FG Europe εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Silaner Investments, η οποία ελέγχεται από τον Γ. Φειδάκη.

Στην έκθεση σημειώνει ότι δημόσια πρόταση είναι στα 0,492 ευρώ ανά μετοχή και αφορά σε 4.744.053 μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με το 8,9849% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που δεν κατέχει ο προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα.

Ειδικότερα, η αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατυπώνεται παμψηφεί ότι:

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα των €0,492 ανά μετοχή βρίσκεται: 

  1. Εντός του εύρους τιμών που προκύπτει από την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου
  2. Εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του Νόμου
  3. Είναι υψηλότερο της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας κατά το διάστημα έξι μηνών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή Δημόσιας Πρότασης
  4. Είναι υψηλότερο της τιμής που προσδιορίστηκε από τον Ανεξάρτητο Αποτιμητή Επενδυτική Τράπεζα Α.Ε που όρισε ο Προτείνων, σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης βάσει των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του Ν. 3461/2006, που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 108 του Ν. 4514/2018.

Δείτε την αναλυτική αιτιολογημένη γνώμη της FG Europe στο Συνοδευτικό Υλικό. 

Συνημμένα αρχεία:
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.